Rodinný dom, súp. č. 68 na pozemku CKN parc.č. 857/1, 857/3, 857/4, 858/1, 573/1, 574, Ladomirov , Ladomirov, Ladomirov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: JUDr. Daniela Švarná
daniela.svarna@minv.sk
tel.: 051/7485941

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Snina
Obec: Ladomirov
Katastrálne územie: Ladomirov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ladomirov 68, 06771 Ladomirov pri Snine
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 21.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.05.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 14 630,00 €

Stavba
 
Identifikačné čislo 62988
Súpisné číslo stavby 68
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 857/1
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Dom je samostatne stojaca stavba, ktorú tvorí podzemné a 1.nadzemné podlažie. Dom je napojený na elektrickú prípojku. Kanalizácia, rozvod vody ani prípojka na plyn v dome nie sú. Príslušenstvo domu tvorí: hospodárska budova bez s.č., postavená na parcele č. 857/4, podzemná vonkajšia pivnica bez s.č. postavená na parc. CKN č. 574, oplotenie pozemku CKN parc. č.857/3, oplotenie pozemku CKN parc. č. 858/1, Studňa kopaná na pozemku CKN parc. č. 857/3, prípojka elektrická vzdušná a vonkajšie predložené schody do RD s.č. 68.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62989
Parcelné číslo pozemku 857/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 101 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62990
Parcelné číslo pozemku 857/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 400 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62991
Parcelné číslo pozemku 857/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 92 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62992
Parcelné číslo pozemku 858/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 761 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62993
Parcelné číslo pozemku 573/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 1020 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62994
Parcelné číslo pozemku 574
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 21 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1495605369_zapisnica_ladomirov_elektronickej_aukcie_znizena.doc