Rodinný dom, súp. č. 68 na pozemku CKN parc.č. 857/1, 857/3, 857/4, 858/1, 573/1, 574, Ladomirov , Ladomirov, Ladomirov


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: JUDr. Daniela Švarná
daniela.svarna@minv.sk
tel.: 051/7485941

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Snina
Obec: Ladomirov
Katastrálne územie: Ladomirov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ladomirov 68, 06771 Ladomirov pri Snine
Musí záujemca o tento ponúkaný majetok štátu byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 21.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.05.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 14 630,00 €

Stavba
 
Identifikačné čislo 62988
Súpisné číslo stavby 68
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 857/1
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Dom je samostatne stojaca stavba, ktorú tvorí podzemné a 1.nadzemné podlažie. Dom je napojený na elektrickú prípojku. Kanalizácia, rozvod vody ani prípojka na plyn v dome nie sú. Príslušenstvo domu tvorí: hospodárska budova bez s.č., postavená na parcele č. 857/4, podzemná vonkajšia pivnica bez s.č. postavená na parc. CKN č. 574, oplotenie pozemku CKN parc. č.857/3, oplotenie pozemku CKN parc. č. 858/1, Studňa kopaná na pozemku CKN parc. č. 857/3, prípojka elektrická vzdušná a vonkajšie predložené schody do RD s.č. 68.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62989
Parcelné číslo pozemku 857/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 101 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62990
Parcelné číslo pozemku 857/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 400 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62991
Parcelné číslo pozemku 857/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 92 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62992
Parcelné číslo pozemku 858/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 761 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62993
Parcelné číslo pozemku 573/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 1020 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62994
Parcelné číslo pozemku 574
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 21 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu