Rodinný dom v katastri obce Veľké Trakany s prísl. - 3. kolo VEA, Veľké Trakany, Veľké Trakany


nové

Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trebišov
Obec: Veľké Trakany
Katastrálne územie: Veľké Trakany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Veľké Trakany
Dátum zverejnenia ponuky: 10.09.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.09.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.10.2020

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 700,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK41 8180 0000 0070 0043 7933
Primeraná cena: 7 420,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - RD Veľké Trakany, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava. Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Záujemcovia o kúpu sú v lehote na predkladanie cenových ponúk povinní zložiť finančnú zábezpeku vo výške 700,00 eur na účet správcu vedený v Štátnej pokladnici: SK41 8180 0000 0070 0043 7933. S cenovou ponukou sú povinní doručiť aj úradne overené čestné vyhlásenie o zložení tejto zábezpeky, ktoré musí obsahovať aj číslo účtu, z ktorého záujemca zábezpeku poukazoval. Ak záujemca finančnú zábezpeku nezloží, jeho cenová ponuka bude vyradená. Za nezloženie finančnej zábezpeky sa považuje aj jej zloženie v nižšej ako požadovanej výške. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Pri nakladaní s prijatou zábezpekou správca postupuje v súlade s § 8ab ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z.

Stavba
 
Identifikačné čislo 74571
Súpisné číslo stavby Rodinný dom súp. č. 514
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 75/3
Číslo listu vlastnictva 972
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Čelný plot, studňa na parcele C-KN č. 75/1, prípojka vody, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, vonkajšie schody, žumpa.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74572
Parcelné číslo pozemku 75/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 431 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 972
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74573
Parcelné číslo pozemku 75/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 99 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 972
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu