Rožňava- nebytový priestor, Brzotín


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Alena Ivanová
alena.ivanova@mil.sk
tel.: 0960 /515 753

Údaje o ponuke

Okres: Okres Rožňava
Obec: Brzotín
Katastrálne územie: Brzotín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Delostrelecké kasárne na Šafárikovej ulici v Rožňave
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej výmere 107,30 m² nachádzajúce sa vo vojenskom objekte Delostrelecké kasárne na Šafárikovej ulici v Rožňave v budove č. 16 so súp. číslo 714 situovanej na pozemku parc. č. 1463/12 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 481 m2, v k. ú. Brzotín, zapísanej na LV č. 1263 v prospech SR - Ministerstva obrany SR.
Minimálna výška nájomného: 1610 Eur/rok
Účel nájmu: priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu.
Heslo na označenie obálky: „Nebytový priestor Rožňava“
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1610€ / 107,30 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 04.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2019

Termín obhliadky: sa uskutoční iba na základe potvrdenej telefonickej resp. e-mail požiadavky najneskôr do 17.10.2019 do 12.00 hod.


Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Nebytové priestory sa nachádzajú v uzatvorenom vojenskom objekte. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne do 22.10.2019 do 12:00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
• konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
• ponúkaná cena v Eur/rok
• telefonický a emailový kontakt
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií za užívanie predmetu nájmu. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou, bude vylúčená. Prenajímateľ je povinný odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného.
Informácie budú záujemcom poskytnuté:
• Agentúra správy majetku detašované pracovisko Košice, 040 01 Košice, telefón 0960/515753, e-mail: alena.ivanova@mil.sk
Ponuka je zverejnená aj na www.mosr.sk.

Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu zrušiť.

Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu, záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...