Rozostavaná budova bez súp. čísla na ulici M.R. Štefánika v Detve (bez vysporiadaných pozemkov),Detva, Detva


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hamadová
adriana.hamadova@minv.sk
tel.: 0961605414

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Detva
Obec: Detva
Katastrálne územie: Detva
Adresa ponúkaného majetku štátu: M.R.Štefánika v Detve
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 14.03.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.04.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 55 546,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: EA3042019
Primeraná cena: 555 460,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 25 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu správcu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica v zalepenej obálke s uvedením korešpondenčnej adresy záujemcu s výrazným označením „Elektronická aukcia, k.ú. Detva - neotvárať“. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 hod na oddelení nehnuteľností Centra podpory Banská Bystrica , Okružná 18, 974 86 Banská Bystrica. Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky :
-fyzické osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu a kontakt: telefón a email potrebné na komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie.
-právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt: telefón a email potrebné na komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie.

Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Zábezpeka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk pripísaná na účet správcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané emailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69608
Súpisné číslo stavby bez
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5367/7
Číslo listu vlastnictva 4544
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1555997883_2019zapisnica_ea_2.kolodt.pdf