SOŠ Fajgalská 2, Pezinok


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Bódiová
andrea.bodiova@minv.sk
tel.: 0961033835

Údaje o ponuke

Okres: Okres Pezinok
Obec: Pezinok
Katastrálne územie: Pezinok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Fajgalská 2, Pezinok
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o rozlohe 132 m2 sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok, Fajgalská 2, Pezinok v priestoroch budovy "jedáleň", súp. číslo 6364 na parcele č. 813/28, list vlastníctva č. 1191, k.ú. Pezinok
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.08.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.08.2020Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu. Výška trhového nájomného je 25 €/1m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenovú ponuku (uviesť €/m2/rok) je potrebné doručiť do 27.8.2020 v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „Nájom SOŠ Pezinok - NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia.

Výherca ponuky

Meno Renata Jurikovičová
Sídlo Šenkvická cesta 9, 902 01 Pezinok
Cena 3432,00 €
Stav úspešná
Protokol 1599640289_protokol_bufet.pdf