Spoluvlastnícky podiel 1/6 na parcele EKN č. 3111/74 v k. ú. Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kopček
peter.kopcek2@minv.sk
tel.: 037/65 49 233

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nitra
Obec: Nová Ves nad Žitavou
Katastrálne územie: Nová Ves nad Žitavou
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 16.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.09.2021

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 40,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Spoluvlastnícky podiel 1/6 na parcele EKN č. 3111/74 v k. ú. Nová Ves nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v termíne najneskôr do 30.09.2021 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú. Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76536
Parcelné číslo pozemku 3111/74
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 31 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2843
Prevádzaný majetkový podiel 1/6