spoluvlastnícky podiel na pozemku pod rodinným domom - k.ú. Dolná Krupá, Dolná Krupá


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: JUDr. Alena Foltýnová
alena.foltynova@minv.sk
tel.: 0335564316

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Trnava
Obec: Dolná Krupá
Katastrálne územie: Dolná Krupá
Adresa ponúkaného majetku štátu: prístup z obecnej komunikácie
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 080,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Dolná Krupá, obec Dolná Krupá, okres Trnava zapísaného na LV č. 132 ako parcela reg. CKN parc. č. 4307/3, podiel 1/8 - ina .Ide o pozemok zastavaný rodinným domom , ktorý nie je vo vlastníctve štátu. Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť. Okresný úrad Trnava vylúči cenové ponuky osôb blízkych, majetkovo a personálne prepojených s iným záujemcom, cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou. Cenové ponuky s uvedením ponúknutej ceny doručte v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ- cenová ponuka Dolná Krupá " na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie, t. j. v termíne do 28.09.2020.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74574
Parcelné číslo pozemku 4307/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 515 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 132
Prevádzaný majetkový podiel 1/8

Výherca ponuky

Meno Ľubomír Drozda
Sídlo Dolná Krupá
Cena 2080 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1601560464_zapisanica_z__opk__dolna_krupa.doc