Štatistický úrad SR ponúka do prenájmu nebytové priestory (10 miestností) v Košiciach, Werferova 3, o celkovej ploche 188,74 m2...


Správca ponuky

Správca: Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
Adresa správcu: Miletičova 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 824 67
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Ivasenková
iveta.ivasenkova@statistics.sk
tel.: 055/6410250

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Katastrálne územie: Južné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Werferova 3, 040 11 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:
5. poschodie:
Kancelária č. 518 - 18,87 m2
Kancelária č. 519 - 16,05 m2
Kancelária č. 520 - 18,12 m2
Kancelária č. 521 - 21,37 m2
Kancelária č. 523 - 40,21 m2
Kancelária č. 524 - 37,51 m2
Suterén: archívne priestory
Miestnosť č. 014 - 24,11 m2
Miestnosť č. 015 - 5,12 m2
Miestnosť č. 016 - 5,88 m2
Miestnosť č. 017 - 1,50 m2
Kancelárske miestnosti 519 – 521 možno prenajať len ako celok (nie jednotlivo), ostatné kancelárie možno prenajať aj jednotlivo.
Archívne priestory 014 – 017 možno prenajať len ako celok (nie jednotlivo).

Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 13€ / 1 m2 / Rok
7€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.03.2019

Termín obhliadky: Po dohode na tel. č. 055/6410250


Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, Werferova 3, 040 11 Košice.
Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov a identifikačné údaje záujemcu. Ponuka musí obsahovať aj popis plánovaných činností, ktoré nesmú byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom (administratívne činnosti). Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného trhového nájomného alebo nebude vyjadrená pevnou sumou, alebo ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých bola ponuka vyhlásená. V prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.