Štátna opera ponúka na prenájom Divadelnú kaviareň s prislúchajúcimi priestormi /šatne, sklady/, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Štátna opera, Banská Bystrica
IČO: 35989327
Adresa správcu: Národná 11
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97473
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Šimonová
marta.simonova@stateopera.sk
tel.: 0915884959, 048/2457 330

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štátna opera ,Národná 11
Druh ponúkaného majetku štátu: Divadelná kaviareň o výmere133,02 m2/80€/m2/rok, prislúchajúce priestory o výmere 24,73 m2/25€/m2/rok.Priestory sa nachádzajú na prízemí a v suteréne budovy Štátnej opery na Národnej ulici č. 11. Kaviareň má samostatný vchod z ulice, priestory sú zariadené, majú samostatné merače vody a elektriny. K nájmu sa platia navyše služby spojené s nájmom/kúrenie, vzduchotechnika, energie/mesačné preddavky a mesačné platby za inventár , ktorý je súčasťou priestoru Divadelnej kaviarne.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: Maximálne na pät rokov od účinnosti zmluvy
Trhové nájomné: 80€ / 1 m2 / Rok
25€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.02.2020

Termín obhliadky: Po dohode s prenajímateľom


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku nemožno uplatniť prostredníctvom internetu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu správcu uvedenú v ponuke, a to v zalepenej obálke s označením neotvárať a s uvedením hesla /prípadne označenia, najneskôr v deň , ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk Akceptovať možne len ponuky vyjadrené pevnou sumou najmenej vo výške požadovanej správcom a včas doručenú správcovi.