Stavba "sklad", bez súpisného čísla, situovaná na pozemku C-KN s parc. č. 4164/5, Dobrá Voda


nové

Správca ponuky

Správca: Centrum experimentálnej medicíny SAV
IČO: 00598453
Adresa správcu: Dúbravska cesta č. 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84104
Kontaktná osoba: Lucia Marková
Lucia.Markova@savba.sk
tel.: +421 908 736003

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trnava
Obec: Dobrá Voda
Katastrálne územie: Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dobrá Voda 360, 919 54 Dobrá Voda
Dátum zverejnenia ponuky: 30.06.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 01.07.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.07.2020

Termín obhliadky: po mailovom dohovore
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Zábezpeka suma: 1 730,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK63 8180 0000 0070 0061 6405
Zábezpeka variabilný symbol: 00598453
Primeraná cena: 17 300,00 €

Stavba
 
Identifikačné čislo 74186
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4164/5
Číslo listu vlastnictva 24
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo žiadne

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu