Stavba "sklad", bez súpisného čísla, situovaná na pozemku C-KN s parc. č. 4164/5, Dobrá Voda - 2. kolo, Dobrá Voda


Správca ponuky

Správca: Centrum experimentálnej medicíny SAV
IČO: 00598453
Adresa správcu: Dúbravska cesta č. 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84104
Kontaktná osoba: Lucia Marková
Lucia.Markova@savba.sk
tel.: +421 908 736003

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trnava
Obec: Dobrá Voda
Katastrálne územie: Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dobrá Voda 360, 919 54 Dobrá Voda
Dátum zverejnenia ponuky: 07.08.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 08.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.09.2020

Termín obhliadky: po mailovom dohovore
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Zábezpeka suma: 1 650,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK63 8180 0000 0070 0061 6405
Zábezpeka variabilný symbol: 00598453
Primeraná cena: 16 500,00 €

Stavba
 
Identifikačné čislo 74379
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4164/5
Číslo listu vlastnictva 24
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo žiadne

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 2
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 2
Protokol 1599558714_2.kolo_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_sklad_dobra_voda.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno Michal Sadovský
Sídlo Kvetná 14, 821 08 Bratislava
Cena 19019 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1600949857_zapisnica_z_vyhodnotenia_ea.pdf