Súbor nehnuteľností k.ú. Trnava - 4.kolo, Trnava


Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
IČO: 36086819
Adresa správcu: Zavarská 11
Mesto: Trnava
PSČ: 918 21
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Janíková
Ekonomika.TT@svps.sk
tel.: 033/5922119, 0917816170

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trnava
Obec: Trnava
Katastrálne územie: Trnava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zavarská 11, 918 21 Trnava
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 13.04.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.05.2018

Termín obhliadky: po dohode na tel. č. 033/5501447
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 20 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK6681800000007000068592
Zábezpeka variabilný symbol: 2018
Primeraná cena: 213 600,00 €

Poznámka k ponuke:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj nehnuteľného majetku štátu zapísaného na liste vlastníctva č. 8021, katastrálne územie Trnava, obec Trnava, okres Trnava a to:
pozemky:
- pozemok KN-C parc.č. 5688/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m2,
- pozemok KN-C parc.č. 5688/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 659 m2 ,
- pozemok KN-C parc.č. 5686/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2321 m2 a
stavby:
- rozostavaný objekt laboratórnych prevádzok blok B, stavba bez súpisného čísla, na pozemku KN-C parc.č. 5688/1,
- rozostavaný objekt laboratórnych prevádzok blok A, stavba bez súpisného čísla, na pozemku KN-C parc.č. 5688/2.
Nehnuteľný majetok štátu je ponúkaný ako celok. Primeraná cena za súbor nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je 534 000,00 EUR (slovom: Päťstotridsaťštyritisíc eur).
V zmysle § 8a ods. 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je táto suma znížená o 60% na sumu 213 600,00 EUR (slovom: Dvestotrinásťtisícšesťsto eur).
Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou v eurách je potrebné doručiť do 22.5.2018 na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava, v uzatvorenej obálke s označením „CENOVÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ s uvedením mena a adresy záujemcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, podpis záujemcu, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu;
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.
Správca majetku štátu vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 20.000,00 EUR na bankový účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK6681800000007000068592, VS: 2018. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty pre doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia elektronickej aukcie.
Správca majetku štátu zašle záujemcom, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, na zadané e-mailové adresy všetky potrebné a zákonom stanovené informácie a vyzve ich na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel.č. 033/5501447 alebo na e-mailovej adrese: Ekonomika.TT@svps.sk.

Stavba
 
Identifikačné čislo 66641
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5688/1
Číslo listu vlastnictva 8021
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 66642
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5688/2
Číslo listu vlastnictva 8021
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66643
Parcelné číslo pozemku 5688/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 310 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8021
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66644
Parcelné číslo pozemku 5688/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 659 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8021
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66645
Parcelné číslo pozemku 5686/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2321 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8021
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1529320199_zapis_z_opk_ea4.docx

Výherca elektronickej aukcie

Meno RENSTAV spol. s r.o.
Sídlo 925 45 Abrahám 219
Cena 216300 €
IČO 31425071
Stav úspešný predaj
Protokol 1527837872_zapis_z_opk_ea4.docx