Súbor nehnuteľností - stavby a pozemky v Stupave, Stupava - vyhlásenie elektronickej aukcie, Stupava


Správca ponuky

Správca: Slovenská informačná služba
IČO: 00826847
Adresa správcu: P.O.BOX 69
Mesto: Bratislava 1
PSČ: 810 00
Kontaktná osoba: Michal Janus
sprava.majetku@sis.gov.sk
tel.: +421917837924

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Malacky
Obec: Stupava
Katastrálne územie: Stupava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Devínske jazero
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2019

Termín obhliadky: Dohodou s kontaktnou osobou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 5 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: IBAN: SK33 8180 0000 0070 0055 1082
Zábezpeka variabilný symbol: 11092019
Primeraná cena: 381 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Poznámka k ponuke:

Pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce Stupava. Prístup k pozemkom je možný zo Stupavy po nespevnenej komunikácii cez železničný prejazd, alebo z Devínskej Novej Vsi čiastočne spevnenou komunikáciou s obmedzenými šírkovými parametrami. V areáli sa nachádza niekoľko prevádzkových stavieb. Lokalita je napojená na elektrinu, voda je z vlastných zdrojov (studňa), kanalizácia do vlastného biologického septiku. Najbližšia občianska vybavenosť je v obci Stupava.

Obhliadka objektov sa bude realizovať len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Práva, povinnosti a postup správcu majetku štátu a záujemcov o ponúkaný prebytočný majetok štátu v rámci elektronickej aukcie ustanovuje § 8aa a 8ab zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Uvedené nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností. Slovenská informačná služba nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.


Náležitosti cenovej ponuky

U fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa záujemcu, ktorá má byť použitá na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, číslo účtu, na ktorý má byť vrátená zábezpeka, ak nedôjde k jej započítaniu, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.

U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailová adresa záujemcu, číslo účtu, na ktorý má byť vrátená zábezpeka, ak nedôjde k jej započítaniu, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby.

Podľa § 8g zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov jednorazovým nadobúdateľom majetku štátu, ktorého všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 €, okrem subjektov verejnej správy, môžu byť iba fyzické osoby alebo právnické osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR na www.justice.gov.sk.

Spôsob predloženia cenovej ponuky

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v písomnej forme v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s výrazným a čitateľným textom „NEOTVÁRAŤ“. Na obálke je potrebné uviesť heslo „VEA-1.KOLO – Súbor nehnuteľností v Stupave“. Cenovú ponuku je potrebné doručiť na korešpondenčnú adresu: Slovenská informačná služba, P. O. BOX 69, 810 00 Bratislava 1. najneskôr do 10. 10. 2019 alebo osobne cestou podateľne na adrese Slovenskej informačnej službe, Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3, v termíne najneskôr do 10. 10. 2019 do 14.00. hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať, cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude z elektronickej aukcie vylúčená, a to aj v prípade, ak bola odoslaná v uvedenom termíne).

Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:

Správca predmetného majetku štátu vyžaduje od záujemcov zloženie zábezpeky vo výške 5 000,00 EUR, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK33 8180 0000 0070 0055 1082 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk, t.j. do 10.10.2019, variabilný symbol: 11092019. Zložením zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s jej použitím na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a správcom. So zloženou zábezpekou je správca povinný naložiť podľa § 8ab ods. 7 zákona.

Vyhlásenie elektronickej aukcie

Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
 ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
 ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
 ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Vyhlásenie elektronickej aukcie sa vyhodnocuje v komisii. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Ak určené podmienky splnia minimálne dvaja uchádzači, správca vykoná elektronickú aukciu (§8aa ods. 6 zákona). Slovenská informačná služba v si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať. Účasťou v tejto elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.

Elektronická aukcia

Predaj prebytočného majetku štátu formou elektronickej aukcie sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému. Správca podľa § 8ab ods. 2 zákona vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Výzva bude zaslaná na zadané e-mailové adresy záujemcov a bude obsahovať údaje podľa § 8ab ods. 2 zákona.
Východiskovou cenou elektronickej aukcie bude najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúknutá v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie (§ 8ab ods. 1 zákona).

Podľa § 8ab ods. 7 zákona správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a na základe automatizovaného vyhodnotenia poradia cenových ponúk záujemcov ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Ak východisková cena, ktorú ponúkli na základe vyhlásenia elektronickej aukcie aspoň dvaja záujemcovia, nebola v elektronickej aukcii zvýšená, správca je povinný záujemcov vyzvať na zvýšenie cenových ponúk. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo ak správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky.

Pre bezproblémovú účasť je nutné aby počítač záujemcu spĺňal technické nároky na účasť v elektronickej aukcii, bol pripojený k internetu a mal nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov (bližšie podmienky budú zaslané v elektronickej forme na e-mailovú adresu záujemcu)

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71756
Parcelné číslo pozemku 4287/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 14260 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71757
Parcelné číslo pozemku 4287/18
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1172 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71758
Parcelné číslo pozemku 4287/19
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 191 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71759
Parcelné číslo pozemku 4287/20
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 32 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71760
Parcelné číslo pozemku 4287/21
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 109 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71761
Parcelné číslo pozemku 4287/22
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 160 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71762
Parcelné číslo pozemku 4287/23
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 152 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71763
Parcelné číslo pozemku 4287/24
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 20 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71764
Parcelné číslo pozemku 4287/25
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 18 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71765
Parcelné číslo pozemku 4287/26
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 83 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71766
Parcelné číslo pozemku 4287/59
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 115 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71767
Parcelné číslo pozemku 4287/60
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1097 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71768
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - prevádz. budova
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/18
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71769
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - garáže
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/19
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71770
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - montážna hala
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/20
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71771
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - garáže
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/21
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71772
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - 2 byt. jednotky
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/22
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71773
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - 2 byt. jednotky
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/23
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71774
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - garáž
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/24
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71775
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - garáž
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/25
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71776
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - psinec
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/26
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1571313217_zapisnica_o_vyhodnoteni_ea.pdf