Súbor nehnuteľností - stavby a pozemky v Stupave - vyhlásenie elektornickej aukcie, Stupava


Správca ponuky

Správca: Slovenská informačná služba
IČO: 00826847
Adresa správcu: P.O.BOX 69
Mesto: Bratislava 1
PSČ: 810 00
Kontaktná osoba: Valovič Radoslav
eko@sis.gov.sk
tel.: 0917837924

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Malacky
Obec: Stupava
Katastrálne územie: Stupava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Devínske Jazero
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 21.04.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 22.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.06.2017

Termín obhliadky: dohodou s kontaktnou osobou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 5 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK33 8180 0000 0070 0055 1082
Zábezpeka variabilný symbol: 21042017
Primeraná cena: 390 493,00 €

Poznámka k ponuke:
Popis nehnuteľného majetku
Pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce Stupava. Prístup k pozemkom je možný zo Stupavy po nespevnenej komunikácii cez železničný prejazd, alebo z Devínskej Novej Vsi čiastočne spevnenou komunikáciou s obmedzenými šírkovými parametrami. V areáli sa nachádza niekoľko prevádzkových stavieb. Lokalita je napojená na elektrinu, voda je z vlastných zdrojov (studňa), kanalizácia do vlastného biologického septiku. Najbližšia občianska vybavenosť je v obci Stupava.

Náležitosti cenovej ponuky

U fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa záujemcu, ktorá má byť použitá na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, číslo účtu, na ktorý má byť vrátená zábezpeka, ak nedôjde k jej započítaniu, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.

U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailová adresa záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, číslo účtu, na ktorý má byť vrátená zábezpeka, ak nedôjde k jej započítaniu, výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby.

Spôsob predloženia cenovej ponuky

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v písomnej forme v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s výrazným a čitateľným textom „NEOTVÁRAŤ“. Na obálke je potrebné uviesť heslo „Elektronická aukcia – Súbor nehnuteľností – stavby a pozemky v Stupave“. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu: Slovenská informačná služba, P. O. BOX 69, 810 00 Bratislava 1. Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr do 06. 06. 2017 (cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude z elektronickej aukcie vylúčená, a to aj v prípade, ak bola odoslaná v uvedenom termíne).

Zábezpeka

Správca predmetného majetku štátu vyžaduje od záujemcov zloženie zábezpeky vo výške 5000,00 EUR. Zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet správcu vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 06. 06. 2017, č. účtu v tvare IBAN: SK33 8180 0000 0070 0055 1082, variabilný symbol: 21042017.

Práva, povinnosti a postup správcu majetku štátu a záujemcov o ponúkaný prebytočný majetok štátu v rámci elektronickej aukcie ustanovuje § 8aa a 8ab zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Uvedené nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať alebo odstúpiť od ponuky. Z elektronickej aukcie bude vylúčená cenová ponuka záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom, záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou, záujemcu, ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku a cenová ponuka, ktorá nebude spĺňať požadované podmienky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. č. 0917837924 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy eko@sis.gov.sk.

Vyhlásenie elektronickej aukcie

Cieľom prvej etapy elektronickej aukcie je identifikovať okruh záujemcov o účasť na elektronickej aukcii na základe predložených písomných cenových ponúk. Vyhlásenie elektronickej aukcie sa vyhodnocuje v komisii. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Ak určené podmienky splnia minimálne dvaja uchádzači, správca vykoná elektronickú aukciu. Podľa § 8aa ods. 6 zákona vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky.

Elektronická aukcia

Druhou etapou je samotná elektronická aukcia, v rámci ktorej môžu záujemcovia zvyšovať najvyššiu cenovú ponuku. Predaj prebytočného majetku štátu formou elektronickej aukcie sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému. Správca podľa § 8ab ods. 2 zákona vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Výzva bude zaslaná na zadané e-mailové adresy záujemcov a bude obsahovať údaje podľa § 8ab ods. 2 zákona. Východiskovou cenou elektronickej aukcie bude najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúknutá v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie (§ 8ab ods. 1 zákona). Podľa § 8ab ods. 7 zákona správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a na základe automatizovaného vyhodnotenia poradia cenových ponúk záujemcov ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Ak východisková cena, ktorú ponúkli na základe vyhlásenia elektronickej aukcie aspoň dvaja záujemcovia, nebola v elektronickej aukcii zvýšená, správca je povinný záujemcov vyzvať na zvýšenie cenových ponúk. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo ak správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky.

Zloženie zábezpeky

Zložením zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s jej použitím na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a správcom. So zloženou zábezpekou je správca povinný naložiť podľa § 8ab ods. 7 zákona. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, ktorý bol vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a v primeranej lehote určenej správcom kúpnu zmluvu neuzatvoril a zábezpeka kupujúceho, ktorý v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, v dôsledku čoho správca od kúpnej zmluvy odstúpil, prepadne v prospech štátu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 62996
Parcelné číslo pozemku 4287/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 14260 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62997
Parcelné číslo pozemku 4287/18
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1172 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62998
Parcelné číslo pozemku 4287/19
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 191 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62999
Parcelné číslo pozemku 4287/20
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 32 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63000
Parcelné číslo pozemku 4287/21
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 109 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63001
Parcelné číslo pozemku 4287/22
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 160 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63002
Parcelné číslo pozemku 4287/23
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 152 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63003
Parcelné číslo pozemku 4287/24
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 20 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63004
Parcelné číslo pozemku 4287/25
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 18 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63005
Parcelné číslo pozemku 4287/26
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 83 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63006
Parcelné číslo pozemku 4287/59
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 115 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63007
Parcelné číslo pozemku 4287/60
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1097 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63008
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - prevádzková budo
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/18
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63009
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - garáže
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/19
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63010
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - montážna hala
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/20
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63011
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - garáže
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/21
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63012
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - 2 byt. jednotky
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/22
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63013
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - 2 byt. jednotky
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/23
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63014
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - garáž
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/24
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63015
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - garáž
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/25
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 63016
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla - psinec
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4287/26
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1503397388_zapisnica.pdf