Terénna stanica Spálená, Zuberec


Správca ponuky

Správca: Štátne lesy Tatranského národného parku
IČO: 31966977
Adresa správcu: Tatranská Lomnica č. 66
Mesto: Vysoké Tatry
PSČ: 059 60
Kontaktná osoba: Ing. Jana Javorská
jana.javorska@lesytanap.sk
tel.: 0903772041

Údaje o ponuke

Okres: Okres Tvrdošín
Obec: Zuberec
Katastrálne územie: Zuberec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Terénna stanica Spálená č.706
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom nájmu je :
stavba č.súp.706 - Terénna stanica Spálená
pozemok pod stavbou KN-C parcela č. 1514/2-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2
pozemok KN-C parcela č. 1514/9 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 106 m2 /priľahlý pozemok/
pozemok KN-C parcela č. 1514/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2m2 /priľahlý pozemok/
pozemok KN-C parcela č. 1514/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 /priľahlý pozemok/
Stavba s pozemkami je zapísaná na liste vlastníctva č. 806, katastrálne územie Zuberec, obec Zuberec, katastrálny odbor Okresného úradu Tvrdošín.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 10 rokov
Trhové nájomné: 336€ / stavba a pozemky m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 07.08.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.08.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Podmienky nájmu stavby a pozemkov:
Záujemca o nájom je povinný splniť podmienky uložené v predchádzajúcom súhlase MŽP SR podľa §94 ods.5 zák.č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 13 ods.10 zák.č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomca môže predmet nájmu užívať iba na účel dojednaný v zmluve, nie je oprávnený majetok štátu ponechať do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Takéto konanie spôsobuje neplatnosť zmluvy. Nájomca nemá prednostné právo na kúpu prenajatej veci a na predmete nájmu nesmie zriadiť stavbu.
V cene nájmu nie sú zahrnutú prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu.
Jediným zdrojom prívodu el. energie a vody sú inžinierske siete vo vlastníctve tretej osoby, s ktorou si záujemca po uzavretí nájomnej zmluvy musí dohodnúť podmienky dodávky.

Podmienky nájmu stavby a pozemkov:
Záujemca o nájom je povinný splniť podmienky uložené v predchádzajúcom súhlase MŽP SR podľa §94 ods.5 zák.č. 543/2002 v znení neskorších predpisov keďže sa jedná o územie s tretím stupňom ochrany prírody a to:
1. Preukázať, že sa proti nemu doteraz neviedlo žiadne správne konanie za porušenie právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Túto požiadavku splní buď predložením čestného vyhlásenia alebo potvrdením príslušného Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredia. Doklad musí byť súčasťou ponuky na nájom.
2. Zaviazať sa v nájomnej zmluve, že pri prevádzkovaní prenajatej nehnuteľnosti užívaní predmetu nájmu zabezpečí dodržiavanie všetkých ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, osobitne §14 tohto zákona, ktorý sa týka priamo obmedzení v 3. stupni územnej ochrany.
3. Uvedené plochy funkčne zachovať bez možnosti zmeny v územnoplánovacej dokumentácii obce Zuberec.
4. Nezväčšovať zastavanú plochu objektu, t.j. jeho plošný rozmer, súčasnú podlažnosť objektu, ako aj obostavaný priestor objektu /vrátane terás/.
5. Prenajatý objekt udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, dobrej architektonicko-výtvarnej úrovni a v súčasnom vyhovujúcom materiálovom a farebnom riešení, ktoré nepoškodzuje vzhľad krajiny.
6. Uvedené plochy ponechať bez oplotenia.
7. Nepovoliť ďalšiu prevádzku objektu ako malého stravovacieho zariadenia /bufetu/ v prípade, ak chýba alebo je nefunkčná enviromentálne vyhovujúca technológia likvidácie odpadov a verejné WC, ako vyhovujúci štandard sociálneho zariadenia
8. Pri prevádzkovaní prenajatej nehnuteľnosti vhodným spôsobom zabezpečiť všetky odpady a sklady potravín. Preto je potrebné vykonať preventívne opatrenia súvisiace s elimináciou rizika synantropizácie živočíchov a to pravidelnou likvidáciou odpadov a zabezpečením zariadení určených na odpad /uskladnenie odpadu po ukončení dennej prevádzky vo vnútri objektu/ a neprikrmovaním fauny.


Nájomná zmluva bude koncipovaná tak, že predmet nájmu sa bude užívať výlučne v zimnom období, počas zimnej prevádzky v mesiacoch november až máj, t. j. 7 mesiacov v kalendárnom roku. Z uvedeného dôvodu je v ponuke uvedený nájom za 1 mesiac a celkový trhový nájom za 7 mesiacov činí sumu 2352,-- Eur.


Ponuky na nájom je potrebné zasielať alebo osobne doručiť v lehote do 16.08.2019 vrátane, na adresu:
Štátne lesy Tatranského národného parku
059 60 Tatranská Lomnica 66
Vysoké Tatry
Na obálku je potrebné uviesť názov „Nájom Terénna stanica Spálená“ a nápis „Neotvárať“.
Správca majetku si vyhradzuje právo zrušiť ponuku v prípade zmeny podmienok nájmu.


Výherca ponuky

Meno TATRAWEST s. r. o.
Sídlo Zuberec
Cena 31500 €
IČO 31563953
Stav úspešná
Protokol 1568965920_zapis_spalena_2.docx