VEA - 1. kolo_budova s pozemkami v k. ú. Staré Hory, Staré Hory


Správca ponuky

Správca: Slovenská akadémia vied - Úrad SAV
IČO: 00037869
Adresa správcu: Štefánikova 49
Mesto: Bratislava
PSČ: 814 38
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Jakubičková
jakubickova@up.upsav.sk
tel.: 02/57510174, 0911 013 420

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Staré Hory
Katastrálne územie: Staré Hory
Adresa ponúkaného majetku štátu: 00037869
Dátum zverejnenia ponuky: 06.12.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.12.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.01.2020

Termín obhliadky: dohodnúť možno prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 10 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica, BIC kod: SPSRSKBA
Zábezpeka účet: SK40 8180 0000 0070 0000 8338
Primeraná cena: 189 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky záujemcov vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom "VEA_1. kolo_budova s pozemkami k. ú. Staré Hory- NEOTVÁRAŤ" na adresu: Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava najneskôr do 21. 1. 2020, prípadne osobne do podateľne Úradu SAV do 13.30 hod. dňa 21. 1. 2020. Do cenovej ponuky žiadame priložiť kópiu dokladu o poukázaní požadovanej finančnej zábezpeky. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Na základe e-mailovej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe správca majetku štátu zašle záujemcom scan znaleckého posudku č. 23/2019.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72513
Súpisné číslo stavby 316
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1017
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo oplotenie pozemku, prípojka vody, prípojka kanalizácie, monolitická žumpa, prípojka NN, vonkajšie schody
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72514
Parcelné číslo pozemku 1015
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 202 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72515
Parcelné číslo pozemku 1016/3
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1018 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72516
Parcelné číslo pozemku 1016/4
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 407 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72517
Parcelné číslo pozemku 1017
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 318 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72518
Parcelné číslo pozemku 1018
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1081 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72519
Parcelné číslo pozemku 1019
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 228 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72520
Parcelné číslo pozemku 1020
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 862 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72521
Parcelné číslo pozemku 1023/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 106 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72522
Parcelné číslo pozemku 1024/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 192 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72523
Parcelné číslo pozemku 1024/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 104 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72524
Parcelné číslo pozemku 1024/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 118 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1891
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1580283691_zapisnica_z_vyhodnotenia_vea_1._kolo_redigovane.pdf