VEA 2. kolo, Pozemky, Staromlynská ulica, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Bódiová
Andrea.Bodiova@minv.sk
tel.: 0961043792

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Staromlynská
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 12.02.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.02.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.03.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 16 200,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: PB6942018
Primeraná cena: 162 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „VEA, 2. KOLO, STAROMLYNSKÁ - NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
Fyzické osoby: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón, email, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu.
Právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, telefón, email, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis oprávnenej osoby.
Hodnota ponúkaného majetku, to zn. minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená znaleckým posudkom na sumu 180 000,00 €. V zmysle § 8a, ods. 8 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov nehnuteľný majetok ponúkame za primeranú cenu zníženú o 10%, t.j. za 162 000,00 €.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 16 200,00 €, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu a odstúpiť od ponuky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 69209
Parcelné číslo pozemku 2405/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 763 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 320
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69210
Parcelné číslo pozemku 2405/10
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 752 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 320
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1553242367_zapisnica_2_kolo.pdf