VEA 4. kolo - Ústav experimentálnej genetiky, Lužianky


nové

Správca ponuky

Správca: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
IČO: 42337402
Adresa správcu: Hlohovecká 2
Mesto: Lužianky
PSČ: 951 41
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Korgová
lucia.korgova@nppc.sk
tel.: 037/6546570

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nitra
Obec: Lužianky
Katastrálne územie: Lužianky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlohovecká 2
Dátum zverejnenia ponuky: 27.07.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 28.07.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.08.2020

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 3 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK3781800000007000499018
Zábezpeka variabilný symbol: 60242020
Primeraná cena: 38 920,00 €

Poznámka k ponuke:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe NPPC zapísaného na liste vlastníctva č. 15, pre kat.územie Lužianky, obec Lužianky, okres Nitra ako budova súp.č. 944 na parcele registra „C“ č. 1367/77. Pozemok s parc. č. 1367/77 nie je predmetom predaja, nakoľko nie je vlastníctvom správcu.

Administratívna budova s jedným nadzemným podlažím a plochou strechou bola kolaudovaná v roku 1993. Má železobetónový skelet s priečnym nosným systémom. Stavba je nevyužívaná minimálne 15 rokov.
V zmysle § 8a ods. 8 zákona primeraná cena majetku stanovená znaleckým posudkom vo výške 97 300,00 € bola znížená o 60 %. Vzhľadom k uvedenému hodnota ponúkané majetku je vo výške 38920,00 €
Cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v eurách najmenej vo výške primeranej ceny, podľa tohto oznámenia, vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, v uzatvorenej obálke na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením „VEA 4. kolo - Budova ÚEG Lužianky - NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne v lehote na doručovanie ponúk odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.

Ponuka, ktorá nebude predložená v stanovenej lehote alebo nebude spĺňať požadované podmienky, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty pre doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený.

Správca majetku štátu vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 3.000,00 € na jeho bankový účet, vedený v Štátnej pokladnici, č. ú. SK3781800000007000499018. Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny, podľa tohto oznámenia, budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zaratáva na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.

Stavba
 
Identifikačné čislo 74146
Súpisné číslo stavby 944
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1367/77
Číslo listu vlastnictva 15
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu