VEA - budova bývalej MŠ s pozemkami v k.ú. Humenné, Humenné, Humenné


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Frič
igor.fric@minv.sk
tel.: 0961805496

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Humenné
Obec: Humenné
Katastrálne územie: Humenné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Tyršova 1705, 066 01 Humenné
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 11.05.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.06.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 109 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "NEOTVÁRAŤ - VEA k. ú. Humenné, ul. Tyršova“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova č.7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 22.06.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie iba odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
• ktorý je podľa § 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená,
• ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 66993
Súpisné číslo stavby 1705
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1417
Číslo listu vlastnictva 9216
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka plynu, prípojka NN
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66994
Parcelné číslo pozemku 1417
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 304 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9216
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66995
Parcelné číslo pozemku 1420/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1073 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9216
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo murovaná spojovacia pergola, oplotenie zo severnej strany, oplotenie z východnej strany, betónové spevnené plochy
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66996
Parcelné číslo pozemku 1420/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 77 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9216
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1530010982_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuky__tyrsova_he.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Michal Grib
Sídlo Duchnovičova 1697/20, 066 01 Humenné
Cena 109100 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1530011138_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuky__tyrsova_he.doc