VEA - II. Kolo, Rekreačná chata vo Vyhniach, k.ú. Vyhne, okres Žiar nad Hronom, Vyhne, Vyhne


Správca ponuky

Správca: Ústav informatiky SAV
IČO: 17055555
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84507
Kontaktná osoba: Ing. Milan Gatial
milan.gatial@savba.sk
tel.: Tel.: 02/5941 1251, mobil: 0915 439 230

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Žiar nad Hronom
Obec: Vyhne
Katastrálne územie: Vyhne
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.05.2021

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 4 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica - SPSR, SWIFT kód - SPSRSKBA
Zábezpeka účet: SK27 8180 0000 0070 0000 9445
Primeraná cena: 50 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Ústav informatiky SAV Bratislava, ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetku štátu - rekreačnú chatu v obci Vyhne s prisluchajúcimi pozemkami v k .ú. Vyhne, okres Žiar na Hronom. Ponúkaná predmetná chata sa nachádza v blízkosti rekreačného strediska Vodný Raj vo Vyhniach. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ – VEA II.kolo – Chata Vyhne č. 848" s uvedením mena, adresy záujemcu a kúpnej ceny vyjadrenej pevnou sumou na adresu: Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 84507 Bratislava najneskôr do 24.05.2021, prípadne osobne na sekretariát Ústavu informatiky SAV do 14.00 hod. dňa 24. 05. 2021. Do ponuky žiadame priložiť kópiu dokladu o poukázaní požadovanej finančnej zábezpeky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 75636
Súpisné číslo stavby 848
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 147
Číslo listu vlastnictva 448
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo A.) Vonkajšie terénne úpravy: Betónový oporný múr, prestrešenie vstupu do chaty, betónové spevnené plochy.

B.) Inžinierske siete: Vodovodná prípojka pitnej vody s vodomernou šachtou a vodomernou zostavou, narážaná studňa úžitkovej vody s ručnou pumpou, odkanalizovanie pomocou ČOV (čistiareň odpadových vôd) na pozemku, elektrická prípojka NN s rozvádzačom a elektromerom na hranici pozemku - oplotení.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75637
Parcelné číslo pozemku 144/5
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 19 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 448
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75638
Parcelné číslo pozemku 147
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 31 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 448
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75639
Parcelné číslo pozemku 148
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 548 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 448
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 4
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 4
Protokol 1626873795_ui_sav_zapisnica_z_ii.kola_vea.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno JUDr. Michal Hulena
Sídlo Prievozská 33, 821 09 Bratislava
Cena 66500 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1626873987_ui_sav_zapisnica_z_vea_vyhodnotenie.pdf