VEA - Pozemky p. č. 1363/14, 1363/117 - k. ú. Lužianky, Lužianky


Správca ponuky

Správca: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
IČO: 42337402
Adresa správcu: Hlohovecká 2
Mesto: Lužianky
PSČ: 951 41
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Korgová
lucia.korgova@nppc.sk
tel.: 037/6546570

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nitra
Obec: Lužianky
Katastrálne územie: Lužianky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlohovecká 2
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 17.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.05.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 240,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK3781800000007000499018
Zábezpeka variabilný symbol:
Primeraná cena: 24 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe NPPC zapísaného na liste vlastníctva č. 15, pre kat.územie Lužianky, obec Lužianky, okres Nitra ako pozemky parc. č. 1363/14 - ostatné plochy o výmere 1009 m2 a parc. č. 1363/17 o výmere 284 m2.

Jedná sa o pozemky, ktoré slúžia ako obslužná komunikácia medzi prevádzkovými budovami.
Požadovaná primeraná cena za nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom je vo výške 24.800,- € slovom dvadsaťštyritisícosemsto eur.

Cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v eurách najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, v uzatvorenej obálke na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením „VEA 1.kolo - Pozemky p.č. 1363/14, p.č. 1363/117 - NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne v lehote na doručovanie ponúk odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, výpis z obchodného registra resp. živnostenského listu, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.
Správca majetku štátu vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 1240,-€ na jeho bankový účet, vedený v Štátnej pokladnici, č. ú. SK3781800000007000499018, variabilný symbol: 60112018, správa pre prijímateľa: obchodné meno alebo menu záujemcu. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty pre doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený.
Ponuka, ktorá nebude predložená v stanovenej lehote alebo nebude spĺňať požadované podmienky, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena.
Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny stanovenej znaleckým posudkom budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. Bližšie informácie týkajúce sa predaja predmetných nehnuteľností poskytne p. Korgová, tel. číslo: 037/6546 570, email: lucia.korgova@nppc.sk.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66640
Parcelné číslo pozemku 1363/14
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 284 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 15
Prevádzaný majetkový podiel 1/1