VEA - Pozemky v k.ú. Dolné Štitáre, Štitáre


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: JUDr. Viera Prokeinová
viera.prokeinova@minv.sk
tel.: 037/6549233,221

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nitra
Obec: Štitáre
Katastrálne územie: Dolné Štitáre
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 10.01.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.01.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.02.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 000,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2019001974
Primeraná cena: 11 600,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nitra, obci Štitáre, k.ú. Dolné Štitáre, LV č. 176, LV 935. Primeraná cena stanovená znaleckým posudkom je 11600,00 €. Cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke označenej heslom : „VEA - Pozemky v k.ú. Dolné Štitáre – NEOTVÁRAŤ!" poštou, alebo osobne do podateľne na adresu správcu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, najneskôr do 07.02.2019 ( cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
u právnickej osoby - meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra príp. inej evidencie podnikateľov, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefonický kontakt, e-mailovú adresu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky,
u fyzickej osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, príp. miesto podnikania, výpis zo Živnostenského registra ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro ( nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefonický kontakt, e-mailovú adresu, podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 1 000,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 2019001974 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané emailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8ab ods. 7 zákona. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Termín obhliadky bude dohodnutý na základe telefonického alebo e-mailového dohovoru so záujemcom, najneskôr do 7.2.2019. Uvedené nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností , to zn. že je ich možné odkúpiť len ako celok za primeranú cenu 11600,00 €.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 69003
Parcelné číslo pozemku 158/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 860 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 176
Prevádzaný majetkový podiel 2/10
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69004
Parcelné číslo pozemku 156
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 111 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 935
Prevádzaný majetkový podiel 2/10

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1550215920_vea__pozemok_stitare.docx