VEA - Rodinný dom s. č. 11 s pozemkami, k.ú. Nemecký Svodín, Svodín


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kovalčík
katarina.kovalcik@minv.sk
tel.: 037/6549205

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Svodín
Katastrálne územie: Nemecký Svodín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlavná ulica č. 11
Dátum zverejnenia ponuky: 18.11.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 19.11.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.12.2020

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 500,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 202001156S
Primeraná cena: 15 240,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, LV č. 33, rodinný dom s. č. 11 na parcele č. 42/2 spolu s príslušenstvom, parcela CKN č. 41, parcela CKN č. 42/1, parcela CKN č. 42/2 a parcela CKN č. 45. Cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke označenej heslom : "VEA - Rodinný dom s. č. 11 s pozemkami, k.ú. Nemecký Svodín – NEOTVÁRAŤ!" poštou, alebo osobne do podateľne na adresu správcu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, najneskôr do 16.12.2020 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
u právnickej osoby - názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefonický kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky,
u fyzickej osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko , e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro ( nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefonický kontakt, podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 1 500 €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 202001156S do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk t.j. do 16.12.2020. Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané emailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu.
Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8ab ods. 7 zákona. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú. Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho.

Stavba
 
Identifikačné čislo 74923
Súpisné číslo stavby 11
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 42/2
Číslo listu vlastnictva 33
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Príslušenstvo je popísané v znaleckom posudku č. 184/2019 zo dňa 30.11.2019 (šopa, čelné oplotenie, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, žumpa, plynovodná prípojka, elektro prípojka, spevnená plocha, vonkajšie schody).
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74924
Parcelné číslo pozemku 41
Druh pozemku záhrada
Výmera 486 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 33
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74925
Parcelné číslo pozemku 42/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 722 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 33
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74926
Parcelné číslo pozemku 42/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 227 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 33
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74927
Parcelné číslo pozemku 45
Druh pozemku záhrada
Výmera 79 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 33
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu