VEA - Rodinný dom s. č. 116 s pozemkom v k.ú. Kamenín, Kamenín


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kovalčík
katarina.kovalcik@minv.sk
tel.: 037/6549205

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Kamenín
Katastrálne územie: Kamenín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kamenín č. 116
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.03.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 000,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2018000361
Primeraná cena: 10 440,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Kamenín, k.ú. Kamenín, LV č. 41. Primeraná cena je 10440,- €. Cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke označenej heslom : "VEA - Rodinný dom s. č. 116 s pozemkom v k.ú. Kamenín–NEOTVÁRAŤ!" poštou, alebo osobne do podateľne na adresu správcu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, najneskôr do 08.03.2018. ( cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
u právnickej osoby - meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra príp. inej evidencie podnikateľov, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefonický kontakt, e-mailovú adresu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky,
u fyzickej osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko , príp. miesto podnikania, výpis zo Živnostenského registra ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro ( nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefonický kontakt, e-mailovú adresu, podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 1000,- €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 2018000361 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané emailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8ab ods. 7 zákona. (Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie). Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.

Stavba
 
Identifikačné čislo 66205
Súpisné číslo stavby 116
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 624
Číslo listu vlastnictva 41
Prevádzaný majetkový podiel 8/12
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66206
Parcelné číslo pozemku 624
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 363 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 41
Prevádzaný majetkový podiel 8/12

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1521462039_vea_kamenin_19.03.2018.docx