Veterinárna ošetrovňa Vrbovec, Michalovce


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
IČO: 31295207
Adresa správcu: S.Chalupku 22
Mesto: Michalovce
PSČ: 071 01
Kontaktná osoba: MVDr. Aleš Novotný
riaditel.mi@svps.sk
tel.: 056 64 25001; 0907925378

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Vrbovec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, S.Chalupku 22, 071 01 Michalovce
Dátum zverejnenia ponuky: 14.05.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.05.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.05.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 524 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Písomné cenové ponuky doručte do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na vyššie uvedenú adresu v obálke s označením : „Cenová ponuka- Vrbovec - neotvárať„ a s uvedením mena a adresy záujemcu. Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou. Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70268
Súpisné číslo stavby 571
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 325
Číslo listu vlastnictva 6032
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo parc.č.325, LV č.6032
Označenie stavby ošetrovňa nová
Stavba
 
Identifikačné čislo 70269
Súpisné číslo stavby bez
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 327
Číslo listu vlastnictva 6032
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo parc.č.327, LV č.6032
Označenie stavby senník
Stavba
 
Identifikačné čislo 70270
Súpisné číslo stavby 5865
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 328
Číslo listu vlastnictva 6033
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo parc.č.328, LV č.6033
Označenie stavby garáže
Stavba
 
Identifikačné čislo 70271
Súpisné číslo stavby 5863
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 326/1
Číslo listu vlastnictva 6034
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo parc.č.326/1, LV č.6034
Označenie stavby ošetrovňa stará
Stavba
 
Identifikačné čislo 70272
Súpisné číslo stavby 5866
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 333
Číslo listu vlastnictva 239
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo parc.č.333, LV č. 239
Označenie stavby kancelárske a skladové priestory
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70273
Parcelné číslo pozemku 330/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 364 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6032
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č.6032
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70274
Parcelné číslo pozemku 329
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 916 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6032
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č.6032
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70275
Parcelné číslo pozemku 324
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3112 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6032
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č.6032
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70276
Parcelné číslo pozemku 327
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 228 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6032
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č.6032
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70277
Parcelné číslo pozemku 325
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 748 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6032
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č.6032
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70278
Parcelné číslo pozemku 332/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 269 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6033
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č.6033
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70279
Parcelné číslo pozemku 330/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 797 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6033
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 6033
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70280
Parcelné číslo pozemku 328
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 573 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6033
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 6033
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70281
Parcelné číslo pozemku 326/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 262 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6034
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 6034
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70282
Parcelné číslo pozemku 326/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 341 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6034
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 6034
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70283
Parcelné číslo pozemku 331
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 320 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6034
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 6034
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70284
Parcelné číslo pozemku 330/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 307 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6035
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 6035
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70285
Parcelné číslo pozemku 330/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 301 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6036
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 6036
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70286
Parcelné číslo pozemku 330/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 531 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6034
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 6034
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70287
Parcelné číslo pozemku 333
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 353 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 239
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 239
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70288
Parcelné číslo pozemku 332/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 250 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 239
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 239
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70289
Parcelné číslo pozemku 334/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 789 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 239
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 239
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70290
Parcelné číslo pozemku 334/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 245 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 239
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo LV č. 239

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu