VKV stožiar-bez pozemku, Košice - mestská časť Šaca


Správca ponuky

Správca: ÚVTOS Košice-Šaca
IČO: 738395
Adresa správcu: Budovateľská 1
Mesto: Košice - Šaca
PSČ: 04015
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Štefan
ladislav.stefan@zvjs.sk
tel.: 0552832503

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Šaca
Katastrálne územie: Šaca
Adresa ponúkaného majetku štátu: ÚVTOS Košice-Šaca, Budovateľská 1, Košice-Šaca 040 15
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.08.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej zalepenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "NEOTVÁRAŤ - OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VKV STOŽIAR" v termíne do 20.08.2019 do 12,00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať). Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu. U právnických osôb - názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti. Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou

Stavba
 
Identifikačné čislo 71344
Súpisné číslo stavby Bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2018
Číslo listu vlastnictva 2083
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo 29 metrový oceľový priehradový VKV stožiar na prenajatej ploche-bez príslušenstva

Výherca ponuky

Meno Alternet, s.r.o.
Sídlo Popradská 12, 040 01 Košice
Cena 5234 €
IČO 36576204
Stav úspešný predaj
Protokol 1566995718_zapisnicavkvpdf.pdf