Vyhlásenie 1. kola elektronickej aukcie: NHMŠ v k. ú. Tajná (NKP), Tajná


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Milan Ducho; JUDr. Nikoleta Regendová
milan.ducho@employment.gov.sk; nikoleta.regendova@employment.gov.sk
tel.: +421 915 883 292; +421 2046 1126

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nitra
Obec: Tajná
Katastrálne územie: Tajná
Adresa ponúkaného majetku štátu: Tajná 1
Dátum zverejnenia ponuky: 06.06.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.07.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 270 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetný nehnuteľný majetok je národnou kultúrnou pamiatkou (kaštieľ a lesný porast - park) zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod. č. 1550/1 (kaštieľ) a č. 1550/2 (lesný porast - park).

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, s označením: "Cenová ponuka VEA 1. kolo - k. ú. Tajná - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a kontaktnú osobu záujemcu, IČO, výpis z OR, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, podľa tohto oznámenia, budú na uvedené e-mailové adresy, najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie, zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70662
Súpisné číslo stavby 1
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1
Číslo listu vlastnictva 452
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70663
Parcelné číslo pozemku 1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1320 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 452
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70664
Parcelné číslo pozemku 2/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 160 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 452
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70665
Parcelné číslo pozemku 3/3
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 101433 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 452
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo sklad paliva, sklad náradia, plot, studňa, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa, lapač tukov, prípojka plynu, prípojka NN, spevnené plochy, vonkajší bazén
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70666
Parcelné číslo pozemku 5
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1356 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 452
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70667
Parcelné číslo pozemku 7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 6790 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 452
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70668
Parcelné číslo pozemku 8
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1388 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 452
Prevádzaný majetkový podiel 1/1