Vyhlásenie 2. kola elektronickej aukcie: NHMŠ v k. ú. Dobrá Voda, Dobrá Voda


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Milan Ducho, JUDr. Eva Majchráková
milan.ducho@employment.gov.sk, eva.majchrakova@employment.gov.sk
tel.: +421 2046 1107, +421 2046 2162

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trnava
Obec: Dobrá Voda
Katastrálne územie: Dobrá Voda
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dobrá Voda
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.09.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 35 100,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 2. kolo - k. ú. Dobrá Voda - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67658
Súpisné číslo stavby 221
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 397/4, 494/144
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 67659
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla (garáž)
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 397/5
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67660
Parcelné číslo pozemku 397/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 977 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67661
Parcelné číslo pozemku 397/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 169 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67662
Parcelné číslo pozemku 397/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 880 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67663
Parcelné číslo pozemku 397/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 120 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67664
Parcelné číslo pozemku 397/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 33 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu