Vyhlásenie 2. kola elektronickej aukcie: NHMŠ v k. ú. Dobrá Voda, Dobrá Voda


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Milan Ducho, JUDr. Eva Majchráková
milan.ducho@employment.gov.sk, eva.majchrakova@employment.gov.sk
tel.: +421 2046 1107, +421 2046 2162

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trnava
Obec: Dobrá Voda
Katastrálne územie: Dobrá Voda
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dobrá Voda
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.09.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 35 100,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 2. kolo - k. ú. Dobrá Voda - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67658
Súpisné číslo stavby 221
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 397/4, 494/144
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 67659
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla (garáž)
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 397/5
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67660
Parcelné číslo pozemku 397/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 977 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67661
Parcelné číslo pozemku 397/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 169 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67662
Parcelné číslo pozemku 397/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 880 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67663
Parcelné číslo pozemku 397/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 120 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67664
Parcelné číslo pozemku 397/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 33 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1324
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 2
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 2
Protokol 1555069991_zapis__2._kolo_vea_dobra_voda__20.11.2018.docx