Vyhlásenie 2. kola elektronickej aukcie: NHMŠ v k. ú. Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Milan Ducho, JUDr. Eva Majchráková
milan.ducho@employment.gov.sk, eva.majchrakova@employment.gov.sk
tel.: +421 915 883292, +421 2046 2162

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Hrádok
Katastrálne územie: Liptovský Hrádok
Adresa ponúkaného majetku štátu: M. Blahu 303, Liptovský Hrádok
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 06.11.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.12.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 88 110,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 2. kolo - k. ú. Liptovský Hrádok - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a kontaktnú osobu záujemcu, IČO, výpis z OR, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, podľa tohto oznámenia, budú na uvedené e-mailové adresy, najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie, zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 68447
Súpisné číslo stavby 303
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 417/1
Číslo listu vlastnictva 1430
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68448
Parcelné číslo pozemku 417/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1084 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1430
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1549873050_zapis_z_vyhodnotenia_cenovych_ponuk_17.01.2019_final_3.docx