Vyhlásenie 2. kola elektronickej aukcie: NHMŠ v k. ú. Žakarovce, Žakarovce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Milan Ducho, JUDr. Eva Majchráková
milan.ducho@employment.gov.sk, eva.majchrakova@employment.gov.sk
tel.: +421 2046 1107, +421 2046 2162

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Gelnica
Obec: Žakarovce
Katastrálne územie: Žakarovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Žakarovce
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.09.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 289 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 2. kolo - k. ú. Žakarovce - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67673
Súpisné číslo stavby 340
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1071/1
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 67674
Súpisné číslo stavby 376
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1071/9
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 67675
Súpisné číslo stavby 377
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1071/8
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67676
Parcelné číslo pozemku 1071/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 735 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67677
Parcelné číslo pozemku 1071/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2956 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67678
Parcelné číslo pozemku 1071/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 76 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67679
Parcelné číslo pozemku 1071/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 35 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67680
Parcelné číslo pozemku 1071/10
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1922 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67681
Parcelné číslo pozemku 1071/11
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1527 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67682
Parcelné číslo pozemku 1071/12
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 105 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67683
Parcelné číslo pozemku 1071/13
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 202 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67684
Parcelné číslo pozemku 1071/14
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1294 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67685
Parcelné číslo pozemku 1071/15
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 152 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 600
Prevádzaný majetkový podiel 1/1