Vyhlásenie elekt. aukcie 3. kolo - Rekreačné zariadenie s príslušenstvom Kokošovce - Sigord, Kokošovce


Správca ponuky

Správca: Centrum účelových zariadení
IČO: 42137004
Adresa správcu: Rekreačná 13
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 01
Kontaktná osoba: Alena Vachová
alena.vachova@cuz.sk
tel.: 0918 653 425

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Prešov
Obec: Kokošovce
Katastrálne územie: Kokošovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kokošovce - Sigord
Dátum zverejnenia ponuky: 11.02.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.02.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.03.2019

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po dohode na základe e-mailovej požiadavky na e-mail: alena.vachova@cuz.sk najneskôr do 18.02.2019 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 3 206,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK9581800000007000527365
Zábezpeka variabilný symbol: 2018004
Primeraná cena: 32 060,00 €

Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 3. kolo - Rekreačné zariadenie s príslušenstvom Kokošovce - Sigord" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany). Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 11.03.2019. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb - názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú nami na zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.
Podľa § 8a ods. 4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správca požaduje zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Zábezpeka musí byť PRIPÍSANÁ NA ÚČET správcu do konca lehoty na doručenie cenových ponúk.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69201
Súpisné číslo stavby Rekreačné zariadenie s.č. 553
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 522
Číslo listu vlastnictva 477
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, spevnená plocha z betónovej dlažby, schody na terén, schody na terasu, žumpa, odvodňovací rigol, oceľový prístrešok

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1552469991_kokosovce__zapisnica_i._faza.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno Miroslav Kašprišin
Sídlo Dubová 4, 080 01 Prešov
Cena 32100 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1552475672_kokosovce__zapisnica_z_ukoncenia_ea.pdf