Vyhlásenie elekt. aukcie II. kolo - Chata s pozemkami Špania Dolina, Špania Dolina


Správca ponuky

Správca: Centrum účelových zariadení
IČO: 42137004
Adresa správcu: Rekreačná 13
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 01
Kontaktná osoba: Róbert Toma
robert.toma@cuz.sk
tel.: 0905 322 453

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Špania Dolina
Katastrálne územie: Špania Dolina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Špania Dolina č. 234, 974 01
Dátum zverejnenia ponuky: 15.08.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 16.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.09.2022

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky u kontaktnej osoby.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 21 240,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK9581800000007000527365
Zábezpeka variabilný symbol: 202201001
Primeraná cena: 212 400,00 €

Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie II. kolo - Chata s pozemkami Špania Dolina" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany). Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 14.09.2022. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konanie elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb - názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú nami na zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.
Podľa § 8a ods. 4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správca požaduje zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Zábezpeka musí byť PRIPÍSANÁ NA ÚČET správcu do konca lehoty na doručenie cenových ponúk.

Stavba
 
Identifikačné čislo 78823
Súpisné číslo stavby Chata s.č. 234
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 819/1
Číslo listu vlastnictva 546
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo drevený prístrešok, drevený altánok, chata na náradie, vodovod ku chate, kanalizácia ku chate, žumpa, kanalizačná šachta, drenáž objektu chaty, oporný múr, prívod VN, stožiarová trafostanica, transformátor, prívod NN, spevnené plochy, asfaltová cesta, spevnené plochy dláždené, rigoly pre spevnené plochy, spevnené plochy betónové, vonkajšie schody k chate, záhradné lavice, záhradné stoly - altánok
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78824
Parcelné číslo pozemku 815/3
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 249 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 546
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78825
Parcelné číslo pozemku 815/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 546
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78826
Parcelné číslo pozemku 819/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 205 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 546
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78827
Parcelné číslo pozemku 819/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 487 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 546
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78828
Parcelné číslo pozemku 819/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 280 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 546
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78829
Parcelné číslo pozemku 819/4
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 47 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 546
Prevádzaný majetkový podiel 1/1