Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo na na nehnuteľnosti v katastrálnom území Záhorská Bystrica, obec Bratislava - mestská...


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Margita Koťková, Ing. Pavlenko Tomáš, PhD.
margita.kotkova@reserves.gov.sk , tomas.pavlenko@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8237, 02/57278247

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Katastrálne územie: Záhorská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 10.07.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.08.2018

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 134 000,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK7181800000007000277925
Zábezpeka variabilný symbol: 03/2018
Primeraná cena: 1 340 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom územní Záhorská Bystrica, obec Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV. V rámci elektronickej aukcie ponúkame nehnuteľnosti zapísané na LV č.3096 vedený okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.
Primeraná cena je stanovená na základe znaleckého posudku číslo 107/2018 zo dňa 25.5.2018 na sumu 1 340 000,00-eur (slovom : „jedenmiliontristoštyridsaťtisíc“ eur). Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „ ELEKTRONICKÁ AUKCIA 1.kolo – k. ú. Záhorská Bystrica– NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikácie majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk , inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny. Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny, teda aspoň vo výške 1 340 000,00-eur (slovom : „jedenmiliontristoštyridsaťtisíc“ eur), budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie cenových ponúk v elektronickej aukcii. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku k uzatvoreniu zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení elektronickej aukcie. Záujemca, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcemu, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu. Bližšie informácie je možné získať na telefónnom čísle: 02/57278237, 02/57278247

Pozemok
 
Identifikačné čislo 67388
Parcelné číslo pozemku 2673/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 230 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67389
Parcelné číslo pozemku 2685/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1996 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67390
Parcelné číslo pozemku 2685/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 981 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67391
Parcelné číslo pozemku 2685/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 467 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67392
Parcelné číslo pozemku 2685/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 460 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67393
Parcelné číslo pozemku 2685/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 5542 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67394
Parcelné číslo pozemku 2685/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3453 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67395
Parcelné číslo pozemku 2686
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 495 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67396
Parcelné číslo pozemku 2687/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 65 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67397
Parcelné číslo pozemku 2687/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 6 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67398
Parcelné číslo pozemku 2688
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 39 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67399
Parcelné číslo pozemku 2689
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 42 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67400
Parcelné číslo pozemku 2690/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2488 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1