Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo stavby a pozemky - k.ú. Dolné Dubovany, obec Dubovany, okres Piešťany, Dubovany


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Sálusová
tatiana.salusova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8251

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Piešťany
Obec: Dubovany
Katastrálne územie: Dolné Dubovany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dolné Dubovany
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 10.01.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.01.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.02.2019

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 36 200,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK7181800000007000277925
Zábezpeka variabilný symbol: 012019
Primeraná cena: 362 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie 1. kolo na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Dolné Dubovany, obec Dubovany, okres Piešťany zapísaného na LV č. 1140 vrátane príslušenstva.
Primeraná cena je stanovená na základe znaleckého posudku číslo úkonu 54/2018 zo dňa 16.10.2018 na sumu 362 000,00 eur (slovom : „tristošesťdesiatdvatisíc“ eur). Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „ELEKTRONICKÁ AUKCIA 1.kolo – k. ú. Dolné Dubovany – NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikácie majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné menu, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk , inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny. Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny, teda aspoň vo výške 362 000,00 eur (slovom : „tristošesťdesiatdvatisíc“ eur), budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie cenových ponúk v elektronickej aukcii. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku k uzatvoreniu zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení elektronickej aukcie. Záujemca, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcemu, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu. Bližšie informácie je možné získať na telefónnom čísle: 02/5727 8251.

Stavba
 
Identifikačné čislo 68982
Súpisné číslo stavby 361
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1285/2
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 68983
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1284
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 68984
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1285/3
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 68985
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1285/4
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 68986
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1285/5
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68987
Parcelné číslo pozemku 1284
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 82 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68988
Parcelné číslo pozemku 1285/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 8029 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68989
Parcelné číslo pozemku 1285/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 202 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68990
Parcelné číslo pozemku 1285/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 605 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68991
Parcelné číslo pozemku 1285/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 527 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68992
Parcelné číslo pozemku 1285/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1104 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68993
Parcelné číslo pozemku 1285/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1366 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1140
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 68994
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1285/1
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva. Ide o drobnú stavbu, sklad náradia, ktorá je zobrazená na katastrálnej mape.
Stavba
 
Identifikačné čislo 68995
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1285/1
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva. Ide o drobnú stavbu, sklad materiálu - náradia.