vyhlásenie elektronickej aukcie 1.kolo - k.ú. Píla, Píla


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Hargitay
norbert.hargitay@minv.sk
tel.: 09610 46352

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Pezinok
Obec: Píla
Katastrálne územie: Píla
Adresa ponúkaného majetku štátu: Píla
Dátum zverejnenia ponuky: 10.10.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2019

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 5 690,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 1311144919
Primeraná cena: 56 900,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3", v zalepenej obálke s uvedením korešpondenčnej adresy záujemcu s výrazným označením ,,Elektronická aukcia - neotvárať", k sp.zn.: OU-BA-MPO-2019/011449/HAR. Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky:
-fyzické osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu a kontakt: telefón a email.
-právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrena jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt: telefón a email.

Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Zábezpeka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk pripísaná na účet správcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané emailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané znaleckým posudkom č.44/2019, ktorý dňa 17.6.2019 vyhotovila Ing. Marína Majerčáková, evid.č.915147.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72065
Parcelné číslo pozemku 201/5
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2997 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 131
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72066
Parcelné číslo pozemku 201/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 60 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 131
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo predmetom ponuky nie je stavba súp.č.52 evidovaná na LV č.187

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu