vyhlásenie elektronickej aukcie 1.kolo - k.ú. Píla, Píla


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Hargitay
norbert.hargitay@minv.sk
tel.: 09610 46352

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Pezinok
Obec: Píla
Katastrálne územie: Píla
Adresa ponúkaného majetku štátu: Píla
Dátum zverejnenia ponuky: 10.10.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2019

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 5 690,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 1311144919
Primeraná cena: 56 900,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3", v zalepenej obálke s uvedením korešpondenčnej adresy záujemcu s výrazným označením ,,Elektronická aukcia - neotvárať", k sp.zn.: OU-BA-MPO-2019/011449/HAR. Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky:
-fyzické osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu a kontakt: telefón a email.
-právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrena jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt: telefón a email.

Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Zábezpeka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk pripísaná na účet správcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané emailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané znaleckým posudkom č.44/2019, ktorý dňa 17.6.2019 vyhotovila Ing. Marína Majerčáková, evid.č.915147.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72065
Parcelné číslo pozemku 201/5
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2997 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 131
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72066
Parcelné číslo pozemku 201/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 60 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 131
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo predmetom ponuky nie je stavba súp.č.52 evidovaná na LV č.187

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1573556318_zapisnica_z_vea_1.koloku.pila.pdf