Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo k. ú. Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, Strážske


nové

Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Bc. Monika Trollerová
monika.trollerova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8305

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Michalovce
Obec: Strážske
Katastrálne územie: Strážske
Adresa ponúkaného majetku štátu: Strážske
Dátum zverejnenia ponuky: 19.07.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 20.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.08.2021

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 18 000,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK7181800000007000277925
Zábezpeka variabilný symbol: 1586
Primeraná cena: 180 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje" Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo" na nehnuteľnosti v katastrálnom území Strážske, obec Strážske, okres Michalovce". Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1586 vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Michalovce.
Primeraná cena stavby je stanovená na základe znaleckého posudku číslo 14/2021 zo dňa 08.03.2021 na sumu
200 000,00 € (slovom: dvestotisíc eur). V zmysle ustanovenia §8aa ods. 5 zákona je táto cena znížená o 10% na cenu 180 000,- € (slovom: jednostoosemdesiattisíc eur) .
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "ELEKTRONICKÁ AUKCIA 2. kolo - k. ú. Strážske - NEOTVÁRAŤ". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikácie majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny.
Záujemcovia , ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny, teda aspoň vo výške 180 000,00 € (slovom: jednostoosemdesiattisíc eur), budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie cenových ponúk v elektronickej aukcii. Úspešným sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou cenou. Toho vyzve správca majetku k uzatvoreniu zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76190
Súpisné číslo stavby 1586
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1856/5
Číslo listu vlastnictva 1586
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 76191
Súpisné číslo stavby 1589
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1827/6
Číslo listu vlastnictva 1586
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1589 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2617.
Stavba
 
Identifikačné čislo 76192
Súpisné číslo stavby 1590
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1833/9
Číslo listu vlastnictva 1586
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76193
Parcelné číslo pozemku 1833/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 551 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1586
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76194
Parcelné číslo pozemku 1856/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1230 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1586
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu