Vyhlásenie elektronickej aukcie 2. kolo na priestor č. 517 na ul. Sovietskych hrdinov 200/33 vo Svidníku, k.ú. Svidník, Svidník


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: JUDr. Jana Pošefková
jana.posefkova@minv.sk
tel.: 0961805429

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Svidník
Obec: Svidník
Katastrálne územie: Svidník
Adresa ponúkaného majetku štátu: ul. Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 08.11.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 09.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.12.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 962,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 00517
Primeraná cena: 19 620,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame záujemcov, aby svoju ponuku na kúpu prebytočného majetku štátu zaslali v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "Vyhlásenie elektronickej aukcie 2. kolo na priestor č. 517 na ul. Sovietskych hrdinov 200/33 vo Svidníku, k.ú. Svidník - NEOTVÁRAŤ" na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte najneskôr do 7.12.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Nebytový priestor
 
Identifikačné čislo 68466
Číslo nebytového priestoru 517
Podlahová plocha nebytového priestoru 54 m2
Poschodie 5
Číslo vchodu 1
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza 200
Číslo listu vlastnictva 2143
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore 1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5370/627934
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený 57
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s nebytovým priestorom postavený 5370/627934

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu