Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo - Pozemky, Košice - Terasa, Košice - mestská časť Západ


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Ing. Nataša Švarcová
natasa.svarcova@unlp.sk
tel.: 055/615 29 84, 0918 523 029

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Katastrálne územie: Terasa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trieda SNP č. 1, 040 01 Košice
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 07.11.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 08.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.12.2018

Termín obhliadky: po predošlom dohovore
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 40 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Zábezpeka variabilný symbol: 1332017
Primeraná cena: 415 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice, ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vyhlasuje elektronickú aukciu – 2.kolo na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu (ďalej len „VEA“).

1. Údaje o ponuke – Predmetom VEA je:
nehnuteľný majetok štátu, zapísaný na Okresnom úrade Košice, katastrálny odbor, okres Košice II, obec KOŠICE - ZÁPAD, Katastrálne územie Terasa, na liste vlastníctva č. 5913, a to:

a) parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 3/54 o výmere 186 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria;
b) parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 3/55 o výmere 694 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria;
c) novovytvorená parcela registra „C“, parc. č. 3/289 o výmere 2 542 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorená oddelením z parcely registra „C“, parc. č. 3/71, výmera 4 454 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na základe Geometrického plánu č. 81/2014, vyhotoveným GEODÉZIA Košice, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 46 956 948 zo dňa 6.11.2014, autorizačne overil: Ing. Vladimír Kostka, úradne overil Okresný úrad Košice, katastrálny odbor dňa 28.11.2014 pod číslom: 1024/2014;
d) plechová hala bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“, číslo parcely 3/55, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 694 m2, ktorá nie je evidovaná na LV č. 5913, (ďalej len „nehnuteľnosti“).

Uvedené nehnuteľnosti sú pre správcu prebytočným nehnuteľným majetkom, nachádzajú sa mimo areálu pracovísk správcu na Triede SNP č. 1 Košice, so vstupom z Ondavskej ulice.
Plechová hala bola daná do užívania v roku 1973, má jedno nadzemné podlažie. Na parcelách je prípojka na inžinierske siete, a to: na verejný plynovod, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, verejnú elektrickú sieť, dátové siete a v blízkosti je horúcovod.
Primeraná cena je znížená o 10% z pôvodnej primeranej ceny z dôvodu predošlého neúspešného vyhlásenia elektronickej aukcie (ďalej len „primeraná cena“).
Primeraná cena nehnuteľností je vo výške 415 800,00 €, slovom štyristopätnásťtisícosemsto eur bez DPH. K primeranej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov.

Primeraná cena bola stanovená znaleckým posudkom č.133/2017 zo dňa 11.07.2017, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Jozefom Murinom, evidenčné číslo znalca: 912457 ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti za účelom prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

2. Postup na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia VEA. V prípade osobného doručenia môže byť ponuka doručená správcovi do podateľne v čase od 8.00 do 14.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice. Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň určenej lehoty na doručenie do 14.00 hod. Ponuka musí byť v riadne uzatvorenej obálke s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ – VEA - POZEMKY“.
3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu, pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, miesto trvalého pobytu, kontaktné údaje ako e - mail a telefón; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, je potrebné uviesť aj IČO a miesto podnikania;
b) presné označenie záujemcu, pri právnickej osobe: obchodné meno a právna forma, sídlo, IČO, kontaktné údaje ako e - mail a telefón;
c) popis nehnuteľného majetku podľa tohto VEA;
d) ponúkaná cena musí byť vyjadrená pevnou sumou v mene euro;
e) účel využitia nehnuteľností;
f) kópia dokladu o zložení finančnej zábezpeky;
g) dátum a podpis záujemcu, v prípade právnickej osoby podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb), k podpisu je potrebné uviesť meno čitateľne a právne postavenie podpísanej osoby (konateľ, ....).

4. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.

5. Vylúčenie cenovej ponuky záujemcu správcom:

a) správca vylúči cenovú ponuku záujemcu, ktorá nebude predložená podľa bodu 3. tohto VEA;
b) správca vylúči cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom;
c) správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou;
d) správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý v lehote riadne nezložil požadovanú zábezpeku;
e) správca si vyhradzuje právo zrušiť VEA.

Podľa § 8g zákona, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.


6. Ostatné informácie:
VEA je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili podmienky určené v tomto VEA. Po úspešnom VEA je správca povinný vykonať elektronickú aukciu (ďalej len „ EA“). Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania EA.
Správca vyzve najmenej päť dní pred začatím EA všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky splnili určené podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v EA. Výzva na účasť v EA bude obsahovať náležitosti §8ab, ods. 2). Zákona.
Záujemcom budú zaslané na e-mailové adresy, ktoré uviedli v cenovej ponuke, všetky zákonom stanovené informácie o EA. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami EA.
Správca je oprávnený zrušiť EA, ak nesplnili dvaja záujemcovia určené podmienky.
EA skončí uplynutím času skončenia EA uvedeného vo výzve na účasť v EA.
Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a na základe automatizovaného vyhodnotenia poradia cenových ponúk záujemcov ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Ak východisková cena, ktorú ponúkli na základe VEA aspoň dvaja záujemcovia, nebola v EA zvýšená, správca je povinný záujemcov vyzvať na zvýšenie cenových ponúk. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo ak správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením VEA, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení VEA. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia EA.

Kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností; návrh na vklad vlastníctva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je oprávnený podať len správca, a to až po zaplatení kúpnej ceny.

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“).
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu.

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore. Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, referát správy nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Švarcová Nataša, tel.: 055/615 2984, 0918 523 029, e-mail: natasa.svarcova@unlp.sk; v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 68460
Parcelné číslo pozemku 3/289
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2542 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva novovytvorená parcela
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo novovytvorená parcela vytvorená rozdelením parcely č. 3/71 zapísanej na LV č. 5913, ktorá je v správe UNLP Košice a bude po prevode zapísaná na základe kúpnej zmluvy aj na príslušnom liste vlastníctva kupujúceho
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68461
Parcelné číslo pozemku 3/54
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 186 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5913
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68462
Parcelné číslo pozemku 3/55
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 694 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5913
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo na parcele je umiestnená plechová hala bez súpisného čísla, ktorá nie je zapísaná la liste vlastníctva a je taktiež súčasťou prevodu

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav zrušené
Počet predložených ponúk 2
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 2
Protokol 1545384910_zapisnica_vea_2zrusenie.pdf