Vyhlásenie elektronickej aukcie 2.kolo – predaj nehnuteľnosti v meste Rožňava, Záhradnícka ulica, súp. č. 1133, k. ú. Rožňava, ...


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Spišáková
zlatica.spisakova@minv.sk
tel.: 0961954069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Rožňava
Obec: Rožňava
Katastrálne územie: Rožňava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Záhradnícka ulica
Dátum zverejnenia ponuky: 17.02.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 18.02.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.03.2017

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 47 472,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Rožňava, obec Rožňava, okres Rožňava, vedený na LV č. 5153.

Cenové ponuky záujemcov, vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke, a na prednej strane uviesť odosielateľa a s označením „ VEA2 ROŽŇAVA,ZÁHRADNÍCKA– NEOTVÁRAŤ“
poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice, najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
• u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK , účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému. Úspešným záujemcom budú na zadané emailové adresy zaslané všetky potrebné a zákonom stanovené informácie. Správca majetku štátu vyzve úspešných záujemcov na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii najmenej 5 (päť) dní pred začatím elektronickej aukcie.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu. Z elektronickej aukcie budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo nebude spĺňať požadované podmienky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.


Stavba
 
Identifikačné čislo 62324
Súpisné číslo stavby 1133
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1609/31
Číslo listu vlastnictva 5153
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo -ploty: plot od komunikácie p.č.1609/17, plot nádvoria p.č.1609/17.
-vonkajšie úpravy: vodovodná prípojka na p.č.1609/17, kanalizačná prípojka na p.č.1609/17, spevnené plochy na p.č.1609/17, plynová prípojka na p.č.1609/17, plechový prístrešok na p.č.1609/17.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62325
Parcelné číslo pozemku 1609/17
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 271 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5153
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62326
Parcelné číslo pozemku 1609/31
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 107 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5153
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1491297361_v_e_a_2.zapisnica_z_vyhodnotenia_v_e_a_roznava_byv.zp.doc