Vyhlásenie elektronickej aukcie - 3. kolo k.ú. Partizánske, Partizánske


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Barbora Novotná
barbora.novotna@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8262

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Partizánske
Obec: Partizánske
Katastrálne územie: k.ú. Partizánske
Adresa ponúkaného majetku štátu: Partizánske
Dátum zverejnenia ponuky: 04.12.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 05.12.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.01.2020

Termín obhliadky: dohodou (pozn. obhliadka sa bude konať 2-3 pracovné dni pred ukončením lehoty na doručenie cenových ponúk, počas obhliadky bude k dispozícií k nahliadnutiu znalecký posudok)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 16 800,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK7181800000007000277925
Zábezpeka variabilný symbol: PE/2019
Primeraná cena: 168 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje "Vyhlásenie elektronickej aukcie - 3. kolo" na nehnuteľnosti vrátane príslušenstva v katastrálnom území Partizánske, obec Partizánske, okres Partizánske". Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 3057 vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Partizánske.
Primeraná cena je stanovená na základe znaleckého posudku číslo úkonu 89/2018 zo dňa 25.04.2018 na sumu spolu 240 000 EUR (slovom : „dvestoštyridsaťtisíc“ eur). V zmysle ustanovenia §8aa ods.5 Zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je táto cena znížená o 30% na cenu 168 000,00 EUR (slovom: „jednostošesťdesiatosemtisíc“ eur).
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „ ELEKTRONICKÁ AUKCIA - 3.kolo – k. ú. Partizánske – NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikácie majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny. Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny, teda aspoň vo výške 168 000,00 EUR (slovom : „jednostošesťdesiatosemtisíc“ eur), budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie cenových ponúk v elektronickej aukcii. Úspešným sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou cenou. Toho vyzve správca majetku k uzatvoreniu zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie , sa vráti zábezpeka po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu. Bližšie informácie je možné získať na telefónnom čísle: 02/5727 8262.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72509
Súpisné číslo stavby 107
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3958/6
Číslo listu vlastnictva 3057
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72510
Parcelné číslo pozemku 3958/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3318 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3057
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72511
Parcelné číslo pozemku 3958/184
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1166 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3057
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1585898431_2_2020.docx