Vyhlásenie elektronickej aukcie 3. kolo– predaj nehnuteľnosti v obci Závadka, k. ú. Závadka, okres Gelnica, Závadka


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Spišáková
zlatica.spisakova@minv.sk
tel.: 0961954069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Gelnica
Obec: Závadka
Katastrálne územie: Závadka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Závadka
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 09.08.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 10.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.09.2018

Termín obhliadky: podľa dohody (od zverejnenia ponuky-do konca lehoty na doruč.ponúk)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 31 850,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 042 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje vyhlásenie elektronickej aukcie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Závadka, obec Závadka, okres Závadka, vedený na LV č. 679.

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením
„ VEA3 Objekt ZÁVADKA– NEOTVÁRAŤ“ poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 042 01 Košice, najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
• u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK , účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu
podľa zákona o správe majetku štátu len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému. Úspešným záujemcom budú na zadané emailové adresy zaslané všetky potrebné a zákonom stanovené informácie. Správca majetku štátu vyzve úspešných záujemcov na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii najmenej 5 (päť) dní pred začatím elektronickej aukcie.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu. Z elektronickej aukcie budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo nebude spĺňať požadované podmienky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67700
Súpisné číslo stavby bez-rozostavaná stavba
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 175/5
Číslo listu vlastnictva 679
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Studňa vŕtaná, vonkajšie úpravy: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka na p. č. 175/5.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67701
Parcelné číslo pozemku 175/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4325 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 679
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1537509093_v_e_a3_zapisnica_z_vyhodnotenia_vea_zavadka.doc