Vyhlásenie elektronickej aukcie 4. kolo - k.ú. Lužianky, Lužianky, Lužianky


nové

Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Sálusová
tatiana.salusova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8251

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nitra
Obec: Lužianky
Katastrálne územie: Lužianky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Lužianky
Dátum zverejnenia ponuky: 27.07.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 28.07.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.08.2020

Termín obhliadky: dohodou (pozn. obhliadka sa bude konať 2-3 pracovné dni pred ukončením lehoty na doručovanie cenových ponúk, počas obhliadky bude k dispozícii k nahliadnutiu znalecký posudok)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 14 160,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK7181800000007000277925
Zábezpeka variabilný symbol: LU/2020
Primeraná cena: 141 600,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje „Vyhlásenie elektronickej aukcie – 4. kolo“ na nehnuteľnosti vrátane príslušenstva v katastrálnom území Lužianky, obec Lužianky, okres Nitra“. Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1387 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra. Primeraná cena vrátane príslušenstva je stanovená na základe znaleckého posudku číslo úkonu 100/2019 zo dňa 28.10.2019 na sumu 354 000,00 EUR (slovom : „tristopäťdesiatštyritisíc“ eur ). V zmysle ustanovenia § 8aa ods. 5 zákona je táto cena znížená o 60 % na cenu 141 600,00 EUR (slovom: „jednostoštyridsaťjedentisícšesťsto“ eur). Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „ ELEKTRONICKÁ AUKCIA – 4. kolo, k. ú. Lužianky,– NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikácie majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné menu, sídlo, IČO, meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny. Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny, teda aspoň vo výške 141 600,00 EUR (slovom: „jednostoštyridsaťjedentisícšesťsto“ eur), budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie cenových ponúk v elektronickej aukcii. Úspešným sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou cenou. Toho správca majetku vyzve k uzatvoreniu zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom, alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu. Bližšie informácie je možné získať na telefónnom čísle: 02/5727 8251.

Stavba
 
Identifikačné čislo 74325
Súpisné číslo stavby 837
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1259/47
Číslo listu vlastnictva 1387
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Poznámka: súčasťou nehnuteľnosti je príslušenstvo vrátane strojového zariadenia a strojovej technológie.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74326
Parcelné číslo pozemku 1259/47
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1022 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1387
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu