Vyhlásenie elektronickej aukcie - byt č. 2 v Dojči, Dojč


Správca ponuky

Správca: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
IČO: 34000666
Adresa správcu: Pri Šajbách 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 06
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Novák
novakm@barmo.sk
tel.: 0903 620 216

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Senica
Obec: Dojč
Katastrálne územie: Dojč
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dojč č. 410
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.05.2019

Termín obhliadky: na základe telef. dohovoru
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 500,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK31 8180 0000 0070 0034 1210
Zábezpeka variabilný symbol: 4102
Primeraná cena: 15 900,00 €

Poznámka k ponuke:
Na predaj ponúkame 2-izbový byt v Dojči - je v zlom technickom stave, pre jeho užívanie je nutná rozsiahla rekonštrukcia.

Písomná cenová ponuka musí byť v stanovenej lehote doručená do sídla organizácie v zalepenej obálke s označením „VYHLÁSENIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE - BYT V DOJČI - NEOTVÁRAŤ“ na adresu BARMO, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava. Cenová ponuka musí obsahovať u fyzických osôb meno a priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu vo formáte IBAN na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu; u právnických osôb názov a sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, výpis z obchodného registra, číslo účtu vo formáte IBAN na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti a ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, nebude akceptovaná. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadavky správcu v ním stanovenom termíne.

Správca od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky v stanovenej výške. Finančná zábezpeka zložená záujemcom musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s jej použitím na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim. Upozorňujeme, že ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk, resp. zmeny okolností predaja, elektronickú aukciu zrušiť, prípadne ju opakovať. Bližšie informácie na kontaktnom e-maile alebo telefóne.

Byt
 
Identifikačné čislo 69962
Číslo bytu 2
Podlahová plocha bytu 56.91 m2
Poschodie prízemie
Číslo vchodu 1
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 410
Číslo listu vlastnictva 1071
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5691/56165
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 2840/5
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 5691/56165

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 5
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 4
Protokol 1559911020_zapisnica_z_vyhodnotenia_eabyt_c._2_v_dojci_ropk.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno Jana Čáranová
Sídlo Hodonínska 7, 908 51 Holíč
Cena 21500 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1563453157_zapisnica_z_vyhodnotenia_vysledkov_eabyt_c._2_v_dojci_ropk.pdf