Vyhlásenie elektronickej aukcie - byt č. 2 v Dojči, Dojč


nové

Správca ponuky

Správca: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
IČO: 34000666
Adresa správcu: Pri Šajbách 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 06
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Novák
novakm@barmo.sk
tel.: 0903 620 216

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Senica
Obec: Dojč
Katastrálne územie: Dojč
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dojč č. 410
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.05.2019

Termín obhliadky: na základe telef. dohovoru
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 500,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK31 8180 0000 0070 0034 1210
Zábezpeka variabilný symbol: 4102
Primeraná cena: 15 900,00 €

Poznámka k ponuke:
Na predaj ponúkame 2-izbový byt v Dojči - je v zlom technickom stave, pre jeho užívanie je nutná rozsiahla rekonštrukcia.

Písomná cenová ponuka musí byť v stanovenej lehote doručená do sídla organizácie v zalepenej obálke s označením „VYHLÁSENIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE - BYT V DOJČI - NEOTVÁRAŤ“ na adresu BARMO, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava. Cenová ponuka musí obsahovať u fyzických osôb meno a priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu vo formáte IBAN na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu; u právnických osôb názov a sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, výpis z obchodného registra, číslo účtu vo formáte IBAN na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti a ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, nebude akceptovaná. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadavky správcu v ním stanovenom termíne.

Správca od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky v stanovenej výške. Finančná zábezpeka zložená záujemcom musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s jej použitím na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim. Upozorňujeme, že ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk, resp. zmeny okolností predaja, elektronickú aukciu zrušiť, prípadne ju opakovať. Bližšie informácie na kontaktnom e-maile alebo telefóne.

Byt
 
Identifikačné čislo 69962
Číslo bytu 2
Podlahová plocha bytu 56.91 m2
Poschodie prízemie
Číslo vchodu 1
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 410
Číslo listu vlastnictva 1071
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5691/56165
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 2840/5
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 5691/56165

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu