Vyhlásenie elektronickej aukcie - CO kryt Udiča, 3. kolo, Udiča


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Jana Štefánková
jana.stefankova@minv.sk
tel.: 0961205459

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Považská Bystrica
Obec: Udiča
Katastrálne územie: Udiča
Adresa ponúkaného majetku štátu: Obec Udiča
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 07.11.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 08.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.12.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 108 500,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Udiča, obec Udiča, okres Považská Bystrica, vedený na LV č. 1014, a to :
- stavba súpisné číslo 247 na parcele číslo 737, CO kryt v spoluvlastníckom podiele 1/1

Novému správcovi majetku štátu vyplýva povinnosť z ustanovenia § 4 ods.2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ( t. j. zachovať pôvodné určenie stavby na civilnú ochranu obyvateľstva).
Hodnota ponúkaného majetku, to zn. minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená znaleckým posudkom na 155 000,-€. V zmysle § 8a) ods. 8 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov majetok ponúkame za primeranú cenu zníženú o 30% t.j. za 108 500,-€.
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Predaj CO kryt Udiča– NEOTVÁRAŤ“. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, najneskôr 21 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia aukcie v registri ponúkaného majetku štátu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému. Úspešným záujemcom budú na zadané emailové adresy zaslané všetky potrebné a zákonom stanovené informácie. Správca majetku štátu vyzve úspešných záujemcov na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii najmenej 5 (päť) dní pred začatím elektronickej aukcie.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu. Z elektronickej aukcie budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo nebude spĺňať požadované podmienky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. č.: 0961205459 alebo na jana.stefankova@minv.sk.


Stavba
 
Identifikačné čislo 68453
Súpisné číslo stavby 247
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 737
Číslo listu vlastnictva 1014
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1544174924_scan.pdf