Vyhlásenie elektronickej aukcie I. kolo: Súbor nehnuteľností - k. ú. Rača, Bratislava - mestská časť Rača


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Rusnáková
zuzana.rusnakova@minv.sk
tel.: 0961046351

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Katastrálne územie: Rača
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pri Vinohradoch 247
Dátum zverejnenia ponuky: 18.02.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 19.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.03.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 2 130,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 1311855520
Primeraná cena: 21 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 25/2019 zo dňa 03.07.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914958. Stavba - rodinný dom so s. č. 6247 je dlhodobo neobývaná, vo veľmi zlom technickom stave (narušená statika, trhliny na viacerých miestach nosných stien) s podštandardným vybavením, nevyhovujúci na bývanie. Predmetom ponuky je aj príslušenstvo definované v Znaleckom posudku č. 25/2019, a to oplotenie predzáhradky na parc. č. 417/2 a vonkajšie úpravy: spevnená betónová plocha, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, elektro prípojka a predložené schody situované na parc. č. 417/3 a plynová prípojka a kanalizačná prípojka na parc. č. 417/2.
Parcela registra "C"KN č. 417/3 je spoločný dvor.

Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3", v zalepenej obálke s uvedením korešpondenčnej adresy záujemcu s výrazným označením ,,Elektronická aukcia - neotvárať", k sp.zn.: OU-BA-MPO-2020/018555/RUS. Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky:
-fyzické osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu
vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu a kontakt: telefón a email.
-právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt: telefón a email.

Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov spriaznenou
osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená
pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Zábezpeka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk pripísaná na účet správcu.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané emailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 73121
Súpisné číslo stavby 6247
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 417/2
Číslo listu vlastnictva 2141
Prevádzaný majetkový podiel 5/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73122
Parcelné číslo pozemku 417/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 87 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2141
Prevádzaný majetkový podiel 5/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73123
Parcelné číslo pozemku 417/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 157 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 531
Prevádzaný majetkový podiel 5/12

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 5
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 4
Protokol 1585304352_mpo_zapisnica_vea_200327.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Stav úspešný predaj