Vyhlásenie elektronickej aukcie II. kolo: pozemok "C"KN parc. č. 2286/53, k.ú. Ružinov , Bratislava - mestská časť Ružinov


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Bírová
natalia.birova@minv.sk
tel.: 0961046351

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružinov, Syslia ulica
Dátum zverejnenia ponuky: 23.06.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 24.06.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.07.2022

Termín obhliadky: po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 2 790,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 1312003822
Primeraná cena: 27 990,00 €

Poznámka k ponuke:
Upozorňujeme záujemcov, že na ponúkanej parcele je v zemi osadená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti (verejný vodovod a kanalizačné zberače) vo vlastníctve/správe tretieho subjektu a prístup k ponúkanej parcele nie je fakticky možný z verejnej miestnej komunikácie.

Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v Znaleckom posudku č. 103/2020, zo dňa 14.08.2020, vypracovala znalecká organizácia ÚEOS Komercia a.s., zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebníctvo, odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľnosti a Odhad hodnoty stavebných prác, pod evidenčným číslom 900197. Bližšie informácie k ponúkanej nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode s kontaktnou osobou.

Zábezpeka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk pripísaná na účet správcu. Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava, Majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava", v zalepenej obálke s uvedením korešpondečnej adresy záujemcu s výrazným označením ,, Elektronická aukcia - neotvárať, k sp. zn.: OU-BA-MPO-2022/020038/BIR. Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky:
- fyzické osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu a kontakt: telefón a email.
- právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt: telefón a email.
Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané emailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78479
Parcelné číslo pozemku 2286/53
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 178 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7927
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu