Vyhlásenie elektronickej aukcie - II. kolo - pozemok registra "C"KN parc. č. 4412/37, k. ú. Senec, Senec


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Rusnáková
zuzana.rusnakova@minv.sk
tel.: 0961046351

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Senec
Obec: Senec
Katastrálne územie: Senec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ul. Jána Smreka
Dátum zverejnenia ponuky: 18.02.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 19.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.03.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 2 736,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 1311855920
Primeraná cena: 27 360,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom vyhlásenej elektronickej aukcie je nehnuteľný majetok štátu, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava, nachádzajúci sa v okrese: Senec, obec: Senec, k. ú.: Senec, pozostávajúci z pozemku registra ,,C" KN parc. č. 4412/37 evidovanej na LV č. 7466. Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v Znaleckom posudku č. 17/2019 zo dňa 04.06.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo, odvetvia: Pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914 958.

Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3", v zalepenej obálke s uvedením korešpondenčnej adresy záujemcu s výrazným označením ,,Elektronická aukcia - neotvárať", k sp.zn.: OU-BA-MPO-2020/018559/RUS. Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky:
-fyzické osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu
vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu a kontakt: telefón a email.
-právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt: telefón a email.

Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov spriaznenou
osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená
pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Zábezpeka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk pripísaná na účet správcu. Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané emailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72918
Parcelné číslo pozemku 4412/37
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 598 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7466
Prevádzaný majetkový podiel 1/1