Vyhlásenie elektronickej aukcie - pozemky Handlová, 1. kolo, Handlová


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Jana Štefánková
jana.stefankova@minv.sk
tel.: 0961205459

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Prievidza
Obec: Handlová
Katastrálne územie: Handlová
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hviezdoslavova ulica, Handlová
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 07.11.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 08.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.12.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 15 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Handlová , obec Handlová, okres Prievidza vedený na LV č. 5990 , a to :
- parcela č. 3967, ostatné plochy o výmere 445 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1
- parcela č. 3968, ostatné plochy o výmere 272 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1


Hodnota ponúkaného majetku, to zn. minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená znaleckým posudkom na 15 200,-€. Majetok predávame v celosti.
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Pozemky Handlová– NEOTVÁRAŤ“. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, najneskôr 21 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia aukcie v registri ponúkaného majetku štátu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému. Úspešným záujemcom budú na zadané emailové adresy zaslané všetky potrebné a zákonom stanovené informácie. Správca majetku štátu vyzve úspešných záujemcov na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii najmenej 5 (päť) dní pred začatím elektronickej aukcie.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu. Z elektronickej aukcie budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo nebude spĺňať požadované podmienky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. č.: 0961205459 alebo na jana.stefankova@minv.sk.Pozemok
 
Identifikačné čislo 68454
Parcelné číslo pozemku 3967
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 445 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5990
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68455
Parcelné číslo pozemku 3968
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 272 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5990
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1544183999_scan.pdf