Vyhlásenie elektronickej aukcie - pozemok parc. č. 4863/671 v k. ú. Rača, Bratislava - mestská časť Rača


nové

Správca ponuky

Správca: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
IČO: 34000666
Adresa správcu: Pri Šajbách 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 06
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Novák
novakm@barmo.sk
tel.: 0903 620 216

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Katastrálne územie: Rača
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pri Šajbách, Bratislava
Dátum zverejnenia ponuky: 18.10.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 19.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.11.2019

Termín obhliadky: na základe telefonického dohovoru
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 500,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK31 8180 0000 0070 0034 1210
Zábezpeka variabilný symbol: 4863671
Primeraná cena: 13 700,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomná cenová ponuka musí byť v stanovenej lehote doručená do sídla organizácie v zalepenej obálke s označením „POZEMOK p. č. 4863/671 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu BARMO, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava. Cenová ponuka musí obsahovať u fyzických osôb meno a priezvisko, trvalé bydlisko, e-mail, číslo účtu vo formáte IBAN na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu; u právnických osôb názov a sídlo, IČO, e-mail, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, výpis z obchodného registra, číslo účtu vo formáte IBAN na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti a ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, nebude akceptovaná. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadavky správcu v ním stanovenom termíne.

Správca od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky v stanovenej výške. Finančná zábezpeka zložená záujemcom musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk, inak bude záujemca z vyhlásenia elektronickej aukcie vylúčený. Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s jej použitím na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim. Upozorňujeme, že ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk, resp. zmeny okolností predaja, vyhlásenie elektronickej aukcie zrušiť, prípadne ho opakovať. Bližšie informácie na kontaktnom e-maile alebo telefóne.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72108
Parcelné číslo pozemku 4863/671
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 284 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9505
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu