Vyhlásenie elektronickej aukcie – predaj nehnuteľného majetku: Byt č. 15, ul. Československej armády v k. ú. Snina, obec Snina,...


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Spišáková
zlatica.spisakova@minv.sk
tel.: 0961954069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Snina
Obec: Snina
Katastrálne územie: Snina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Československej armády
Dátum zverejnenia ponuky: 17.02.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 18.02.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.03.2017

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 10 010,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Snina, obec Snina, okres Snina, vedeného na LV č. 5087.

Hodnota celej ponúkanej nehnuteľnosti, to zn. primeraná cena nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom v hodnote 10 010,- €.

Cenové ponuky záujemcov, vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke, a na prednej strane uviesť odosielateľa a s označením „ VEA BYT č. 15, SNINA – NEOTVÁRAŤ“
poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice, najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
• u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK , účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému. Úspešným záujemcom budú na zadané emailové adresy zaslané všetky potrebné a zákonom stanovené informácie. Správca majetku štátu vyzve úspešných záujemcov na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii najmenej 5 (päť) dní pred začatím elektronickej aukcie.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu. Z elektronickej aukcie budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo nebude spĺňať požadované podmienky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Byt
 
Identifikačné čislo 62331
Číslo bytu 15
Podlahová plocha bytu 61 m2
Poschodie 2
Číslo vchodu 3
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 1596
Číslo listu vlastnictva 5087
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 61/1124
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 5066/264
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 61/1124

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 2
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 2
Protokol 1491297731_v_e_a_zapisnica_z_vyhodnotenia_vea_snina.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Michal Blaško
Sídlo Ulič 333, 067 67 Ulič
Cena 11210 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1492671094_e_a_zapisnica_z_vyhodnotenia_ea_snina.doc